opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Локални регистар извора загађивања


Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу 1-Листа 2: Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локалне регистре извора загађивања Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2010 и 10/2013)..


• Како би предузеће које представља извор загађивања знало о којим је загађујућим материјама у обавези да доставља податке, потребно је прегледати списак загађујућих материја које се емитују у ваздух, воде и земљиште, који је дат у Прилогу 2 - Списак загађујућих материја, а такође треба и утврдити све делатности при чијем обављању долази до емитовања загађујућих материја у животну средину.


• Загађивачи су у обавези да извештавају о загађујућим материјама које емитују у ваздух у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 3 - Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности.


• Исто тако, у обавези су да извештавају о загађујућим материјама које емитују у воде у зависности коју делатност обављају, као што је приказано у Прилогу 4 - Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности.


• За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима приликом обављања предметне делатности.


Подаци за регистре се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1. – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. – Управљање отпадом.


Сви подаци се путем прописаних образаца достављају у штампаној и електронској форми јединици локалне самоуправе (за Локални регистар), најкаснијније до 31. марта текуће године за претходну годину, обухватајући период од 1. јануара до 31. децембра.


Односно, доставља се:
1) 1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Горњи Милановац
Канцеларија за заштиту животне средине
Ул. Таковска бр. 2, 32300 Горњи Милановац


2) један комплет образаца електронски на e-mail адресу ekoloska@gornjimilanovac.rs за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.


Овде можете погледати Упутство за регистар извора загађивања Агенције за заштиту животне средине.


Овде можете погледати Локални регистар извора загађивања.


За додатне информације можете се обратити Канцеларији за заштиту животне средине.

Адреса: Ул. Тихомира Матијевића бр. 4, спрат 5, канцеларија бр. 1-1а
Телефон: 032/515-0546
E-mail: ekoloska@gornjimilanovac.rslogo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!