opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне срединеШеф Канцеларије за заштиту животне средине
Невена Обрадовић, дипломирани биолог заштите животне средине
е-маил:nevena.obradovic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/515-0546Канцеларија за заштиту животне средине обавља послове Општинске управе и поверене послове РС који се односе на:

 • * Спровођење поступка процене утицаја пројеката/објеката на животну средину за које одобрење за извођење даје орган локалне самоуправе, одређивање обима и садржаја студије, одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја и вођење електронске и писане евиденције о спроведеним поступцима у Јавној књизи;

 • * Спровођење поступка стратешке процене утицаја давањем мишљења и сагласности на извештаје стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину;

 • * Издавање дозвола за управљање нарочито опасним хемикалијама (дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење НОХ) и вођење Регистра издатих дозвола који се доставља Агенцији за заштиту животне средине;

 • * Издавање дозвола, одобрења и других аката за управљање отпадом, вођење Евиденције о спроведеним поступцима, Регистра издатих дозвола и достављање истог Агенцији за заштиту животне средине;

 • Давање мишљења Министарству у поступку издавања дозвола за управљање отпадом на териорији општине Горњи Милановац;

 • * Спровођење процедуре и доношење решења о Интегрисаној дозволи за постројења и активности који могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину или материјална добра;

 • * Давање мишљења на Планове генералне и детаљне регулације;

 • * Спровођење поступка давања сагласности на дугогодишње планове и годишње програме управљања заштићеним природним добрима од локалног значаја и давања предлога и покретања иницијативе ради стављања под заштиту значајних природних добара на територији општине у сарадњи са Заводом за заштиту природе РС;

 • * Обезбеђење континуиране контроле и праћење стања животне средине спровођењем Програма мониторинга параметара животне средине (вода, ваздуха и буке) на територији општине путем овлашћених акредитованих организација и достављање података из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине;

 • * Вођење, евидентирање, ажурирање и слање Агенцији за заштиту животне средине података Локалног регистра извора загађивања за правна лица и предузетнике;

 • * Вођење и ажурирање Катастра ,,дивљих депонија" на територији општине Горњи Милановац и предлагање динамике њихове санације у складу са донетим финансијским плановима. Исти се доставља Министарству заштите животне средине.

 • * Превенција настанка дивљих депонија - предлагање размештаја посуда за одлагање отпада на сеоском подручју и вођење и надзор реализације Програма одвожења отпада са сеоског подручја;

 • * Обављање послова зоохигијене (нешкодљиво уклањање СПЖП-а и хумано хватање и збрињавање паса луталица);

 • * Праћење реализације Програма чишћења и прања улица и тротоара на градском подручју, као и других Програма јавних предузећа по решењу председника општине;

 • * Припрему, доношење и реализацију општинских одлука, локалних акционих и санационих планова, програма и идејних пројеката (Локални еколошки акциони план-ЛЕАП, Локални план управљања отпадом, Локални акциони план заштите од буке у животној средини...);

 • * Вођење процедуре за добијање сагласности на елаборате санитарне зоне заштите и издашности изворишта од стране надлежних Министарстава;

 • * Предлагање и релизацију Програма и контролу утрошка средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине;

 • * Припрему предлога за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;

 • * Финансирање расположивим средствима, у складу са Планом и Програмом, пројеката из области свога деловања и остваривање сарадње са правним лицима, невладиним сектором, јавним предузећима и установама, образовним установама, месним заједницама, другим локалним самоуправама, надлежним министарствима, домаћим и страним ораганизацијама које се баве заштитом животне средине и финансирањем пројеката;

 • * Сарадњу са месним заједницама и вођење евиденције о нелегалним одлагалиштима отпада, посудама за одлагање отпада, заштићеним стаблима, др. природним добрима и извориштима;

 • * Организовање, подржавање и координација пројеката еколошке едукације грађана и едукативних активности из области заштите животне средине ради јачања свести о потреби заштите животне средине (општинско и републичко такмичење из екологије и заштите животне средине – ''Еко-квиз''; избор за најквалитетније уређен животни простор - манифестација ''Бели лабуд''; Међународни ''Програм Еко-школе'' који подржава планове заштите и унапређења животне средине вртића, предшколских и школских установа; пролећно и јесење чишћење општине – акција ,,Очистимо наш град и општину"...)

 • * Све податке од јавног значаја, у складу са Архуском конвенцијом, доставља информатичкој служби Општинске управе која обезбеђује доступност информација јавности преко сајта општине у делу - Канцеларија за заштиту животне средине;

 • * Активности и правне процедуре за очување природних вредности овог краја и успостављање баланса између развоја општине и очувања животне средине.
Опширније

Повратак на: Општинска управаЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!