opstina gornji milanovac

08. децембар 2014.
Zapisnik sa trećeg konsultativnog sastanka održanog u zgradi Opštinske uprave u Opštini Gornji Milanovac


Sastanku prisustvuju pored konsultanata, predstavnici Opštinske uprave, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, članovi projektnog tima i koordinator na projektu.


eu excange

Tema konsultativnog sastanka jeste nastavak pružanja profesionalne konsultantske podrške opštinskim strukturama, predstavljanje predloga optimalnog rešenja u cilju daljeg unapredjivanja organizacije i procesa upravljanja javnom imovinom u Opštini Gornji Milanovac. Diskusija je vođena i na temu kreiranja uputstva za izradu portfolija javne imovine u vlasništvu Opštine Gornji Milanovac.


Konsultanti su predstavili pripremljena dokumenta, razmenili mišljenja sa učesnicima sastanka i izneli dodatne preporuke nakon postavljenih pitanja prisutnih.


Preporuke konsultantskog tima su sledeće:

  • - Rukovođenje procesom upravljanja imovinom treba dodeliti nekom od rukovodilaca na nivou Opštine Gornji Milanovac (član veća, pomoćnik predsednika opštine, načelnik uprave) koji treba da ima odgovarajuću stručnost i autoritet da obezbedi delovanje i saradnju svih nadležnih službi i lica, u cilju postizanja željenih fiskalnih, finansijskih i razvojnih efekata.

  • - Saradnju svih nadležnih službi na poslovima upravljanja imovinom koja je uspostavljena tokom relizacije projekta, trebalo bi nastaviti i po završetku projekta, jer je dala veoma dobre rezultate, kako u organizaciji celog procesa, tako u u rešavanju pojedinih aktuelnih pitanja vezanih za upravljanje imovinom

  • - U svim javnim preduzećima, ustanovama i drugim institucijama, koje su korisnici ili nosioci prava korišćenja javne imovine, a čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac, bar jedna osoba treba da bude zadužena za poslove koji se odnose na upravljanje imovinom (evidencija, procena, pravna i tehnička dokumentacija itd.) u skladu sa obavezama iz Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 70/2014)

  • - U procesu upravljanja građevinskim zemljištem, a u cilju racionalnog pristupa, neophodno je izvršiti analizu i poređenje postojećeg načina korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta i planom definisanih urbanističkih parametara za parcele veće površine. Rezultati ove analize ukazaće na mogućnosti formiranja novih građevinskih parcela u vlasništvu lokalne samouprave, čime će se stvoriti mogućnost raspolaganja tim parcelama u smislu daljeg uređenja ( davanja u zakup, otuđenja, izgradnje objekata od interesa za lokalnu samoupravu i slično).

  • - Umrežavanje Opštinske uprave sa svim J(K)P i ustanovama, doprinelo bi efikasnosti procesa upravljanja imovinom, jer bi se time obezbedila efikasnost u razmeni podataka i kvalitetna i blagovremena komunikacija svih koji su angažovani na relevantnim poslovima

  • - Baza podataka o jedinicama imovine koje su u javnoj svojini opštine, koja je formirana tokom realizacije Projekta, trebalo bi da se poveže sa prostornim planovima (kartama) u cilju uspostavljanja GIS-a kao savremenog instrumenta za upravljanje prostornim podacima

  • - Posvetiti pažnju definisanju portfolija različitih vrsta imovine (obavezne, diskrecione i viška imovine koji može da donese prihod), u cilju povećanja efikasnosti procesa upravljanja imovinom u skladu sa razvojnim i drugim prioritetima Opštine Gornji Milanovac


Kao što u jednoj od preporuka stoji da treba razmisliti i raditi na umrežavanju podataka na nivou opštine i javnih preduzeća – ovo bi mogla bi biti i jedna od ideja za podnošenje predloga projekta za sredstva iz programa za Exchange 5 nakon njegovog raspisivanja 2015. godine koji će delom zasigurno obuhvatiti tematiku vezanu za imovinu lokalnih samouprava.


Razgovarano je i podrobnije o modelima upravljanja imovinom u lokalnim samoupravama – odnosno, kakvo je stanje u okolnim opštinama u čijoj nadležnosti je posao oko upravljanja imovinom, odnosno ko je osoba koja koordinira ovim poslom.


Dati su saveti i da se podrobnije razmisli o građevinskom zemljištvu koje se nalazi oko zgrada, o čemu je ranije bilo reči na konsultantskim sastancima, jer uknjižbom i prodajom ovog zemljišta opština bi ostvarila prihod od na primer 200-300.000 eura što svakako nije zanemarljivo ukoliko uzmemo u obzir da će lokalne samouprave sve manje dobijati transfere od republike i moraće se oslanjati na svoje izvorne prihode. Dat je savet da dok se ne uspostavi proces povezivanja podataka koji se unose u softver sa GIS platformom kao -prelazno rešenje-prvi korak u vizualizaciji- može da posluži povezivanje podataka o nameni podataka iz plana PGR-a i podataka o vlasništvu parcela koje su u svojini opštine.


Razgovaralo se i o diskrecionoj imovini. Predlog konsultanata je da ukoliko smo u mogućnosti angažujemo se i na popisu ove imovine zarad demokratije subvencija, odnosno, mogli bi da izvršimo popis i ove imovine (imovina koja je data udruženjima, partijama na korišćenje, zatim, dati prostori po povlašćenim uslovima ili besplatno) kada smo već skoro došli do kraja popisa opštinske imovine, pa da i ove podatke unesemo u ličnu kartu opštinske imovine. Jer, kako konsultanti kažu "Poenta upravljanja imovinom je smanjiti improvizaciju i dealno bi bilo da se popuni sistematizovano radno mesto za upravljanje imovinom". Jedna od preporuka konsultanata bila je da se imovina koja se odnosi na opštinske stanove za socijalno zbrinjavanje prenesu na upravljanje Centru za socijalni rad, a da opština vrši kontrolu ovakvog načina upravljanja.


U obavezi smo da dostavimo konsultantima informacije koji se odnose na preporuku konsultantskog tima koji se bavi GIS mentoringom u smislu povezivanja podataka sa GIS platformom. Ukoliko preporuke postoje treba ih dostaviti konsultantskom timu radi definisanja portfolija.


Takođe dostaviće se konsultantima spisak opštinske diskrecione imovine.eu excange    eu excange    eu excange

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!