opstina gornji milanovac

17. новембар 2014.
Записник са консултативног састанка


Записник са консултативног састанка одржаног 14.11.2014. године у згради Општинске управе у Општини Горњи Милановац са почетком у 13:00 часова


deca u razvoju

Састанку присуствују поред консултаната, представници Општинске управе, запослени у јавним предузећима и установама, чланови пројектног тима и координатор на пројекту.


Тема консултативног састанка јесте наставак пружања професионалне консултантске подршке општинским структурама у специфичним активностима по питању власничких односа, пописа и укњижбе општинске имовине.


Консултанти су у међувремену, између два консултативна састанка одговорили на постављена питања представника Културног Центра у Горњем Милановцу и Спортско-рекреативног центра.


Питање Културног Центра гласи:
Да ли се имовина која се води на правно лице Установу Културни центар (уписана у катастру непокретности) треба приказати у Статуту, пошто смо податке о имовини Установе доставили Служби за имовинско - правне послове Општинске управе Горњи Милановац и нисмо добили повратну информацију.
У току је припрема новог Статута и потребна нам је информација да ли и даље приказујемо као имовину Установе.
Културни центар
Весна Банашевић, секретар


Одговор консултаната:
Имовину која се води на Установи ''Културни центар'' не треба приказати у Статуту, већ у оснивачком акту, односно у Одлуци о оснивању ''Културног центра'' који доноси Скупштина општине Горњи Милановац. Наиме, на основу члана 12. Закона о јавним службама (Службени гласник РС број 42/91 И 71/94), прописано је да се на оснивање, организацију и рад установе, сходно се примењују прописи који се односе на предузећа, ако законом није друкчије одређено. А на основу члана 5. став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012), прописано је да оснивачки акт садржи одредбе, између осталог и о: - износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога. А неновчани капитал се управо односи на имовину коју оснивач – Скупштина општине Горњи Милановац преноси Установи ''Културни центар'' са правом коришћења, сходно члану 18. Став 6. Закона о јавној својини (Службени гласник РС број 72/2011, 88/2013 и 105/2014).


Питање у вези са уписом имовине ЈП СРЦ
Оснивачким актом – Одлуком о оснивању ЈП Спортско-рекративни центар бр. 2-06-40/2013 од 28.05.2013. године, оснивач је унео неновчани капитал у вредности од 278.153.158,90 динара, и исти чини право коришћења на: спортској дворани и пратећим објектима (објекат клима коморе са расхладним постројењима); објекат-терен за мали фудбал са вештачком травом; објекат-терен за одбојку на песку; објекат велики градски базен са малим градским базеном и пратећим објектима. Сви ови објекти који су пренети на коришћење Предузећу, не воде се у попису имовине Предузећа, односно не воде се као имовина-основна средства Предузећа, већ се иста књиговодствено воде делом код оснивача, делом код Установе за физичку културу која је у поступку ликвидације. Поред тога и у катастру непокретности сви горе поменути објекти нису уписани на корисника ЈП Спортско-рекреативни центар. Како све ово решити, тј. да ли је потребна посебна одлука оснивача којом це пренети и књиговодствено стање имовине Предузећа и да ли је Одлука о оснивању предузеца- Оснивачки акт доваљан документ којим би се и у катастру уписало право коришћења од стране Предузећа на објектима и парцелама на којим се поменути објекти налазе.


Одговор консултаната УГ ПРОДОР:
На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о јавној својини (Службени гласник РС број 72/2011, 88/2013 И 105/2014), прописано је да су носиоци корисници права јавне својине, између осталих субјеката и јавна предузећа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. С обзиром да је Спортско рекреативни центар јавно предузеће, Законом о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012), прописане су обавезне одредбе оснивачког акта. Наиме, на основу члана 5. став 1. тачка 8. Закона о јавним предузећима, оснивачки акт садржи и одредбе о износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улог и имовини која се не може отуђити. На основу члана 9. Став 2. Закона о јавним предузећима, имовину јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. Имајући у виду наведене одредбе Закона о јавној својини И Закона о јавним предузећима, оснивачки акт, односно Одлука о оснивању ЈП ''Спортско-рекративни центар'' број 2-06-40/2013 од 28.05.2013. године, је основ за упис права јавне својине општине Горњи Миланова, чији је корисник ЈП ''Спортско-рекративни центар'', под условом да је оснивачким актом извршен опис И наведена врста непокретности (на пример: спортска дворана, изграђена на кат. Парцели број ____ КО _______, површине _______ И тако даље, чија је вредност ________РСД – практично треба навести податке из листа непокретности у којој је одређена непокретност уписана).


На састанку се прво говорило о решавању питања проблема Курсулине улице везано за укњижбу станова који су откупљени раније, а поводом приватног питања учесника Слободана Гавриловића, из Одељења за испекцијске послове. Одговорено је да треба проверити да ли општина има интерес за решавање наведеног питања, односно да ли поседује на тој локацији стан који треба књижити у јавну својину општине. Уколико не поседује, онда је реч је о приватном питању.


Следеће питање о коме се дискутовало је сагледавање слободног земљишта око стамбених зграда,тј. земљишта које је пописано, унето у НЕП обрасце и прослеђено Дирекцији за имовину. Станови су откупљени, у приватном власништву само се зграда као таква води на ЈП за изградњу. У питању је нпр. површина од око 2 ха на Ивицама –ту се налазе 4 стамбене зграде. Консултанти су предочили начин на који се може решити ово питање. С обзиром да власници станова могу да се књиже сразмерно и на земљишту за редовну употребу око зграда требало би прво одредити земљиште за редовну употребу, односно урадити пројекте парцелације и препарцелације. Поставља се питање за размишљање - може ли се овај комплекс користити за друге намене? За парковски простор, на пример, или за неке друге намене. Консултанти су дали савет да се уз предмет пописа који се уноси у базу која се већ сада креира стави напомена да је простор уз објекат "вишак" и да се никако не занемари. Уколико је зграда у власништву ЈП, земљиште око ње је у власништву општине. Присутни су изнели податак да на 2 ха имамо 4 објекта и да постоји вишак простора. Постоје 2 начина како да се поступи у овом случају:

1) одрадити земљиште за редовну употребу па пројекат препарцелације 2) извршити парцелацију преосталог дела са освртом на земљисте испод зграде


О овоме треба размислити јер ако можемо да ову парцелу поделимо било би нам од значаја уколико се појави потенцијална донација. Ово нам је капитал којим располажемо, јер права је штета оставити простор око зграда. Није циљ да општина има мртав капитал, већ напротив. Процена пореске управе је да се цена овог земљишта по ару креће од 1000-2000 еура.


Следеће питање консултаната се односило на објекте водоводне канализације, тј. колико има водоводно-канализационих објеката које немају техничку документацију. Одговор од стране представника ЈКП је да већина нема, поступци за добијање техничке документације су у току, али до сада већина је без употребне дозволе.


Представник Јавног предузећа за изградњу изнео је информацију да су у поступку укњижавања фекалне канализације. Истичу проблем добијања сагласности од физичких лица кроз чије поседе пролази мрежа. У већини случајева је пракса да се позову на право службености. Цену накнаде са другом страном у поступку одређује вештак који такође има право на надокнаду. Савет консултаната је да посебно у случајевима када се јавља више физичких лица са којима треба регулисати поступак надокнаде зарад проласка мреже је да свакако треба понудити надокнаду а касније уколико дође до примедби вршити преговоре. Консултанти констатују да висина накнаде за решавање права службености устаљено се решава договором.


На питање Божидара Глишовића, представника Спрортског савеза Општине Горњи Милановац, разговарало се и на тему базена који поседује предузеће "Типопластика", односно, ко је власник, шта је до сада урађено , да ли је извршена процена . Присутни су истакли да је Технички факултет израдио елаборат санације и базен је и даље у власништву "Типопластике". Површина базена са пратећим објектима је више од 1 ха. Мора се извршити процена вредности, потребно је контактирати Републичку пореску управу. Треба водити рачуна да локација која се нуди за размену буде приближне вредности, а такође видети и ко ће надокнадити разлику у цени. О свему овоме одлучује скупштина општине али је занимљиво размислити и о овој могућности, посебно уколико предузеће "Типопластика"дугује локалној самоуправи износ пореза-може се извршити некакав вид компензације.


Од стране консултаната покренуло се питање везано за водотоке II категорије. Констатовано је да су они у надлежности локалне самоуправе И да нас чека неки будући посао око уписивања мреже ових водотокова И снимања истих.


За следећи састанак потребно је излистати списак објеката коју користи општина Горњи Милановац, ради креирања портфолија општине. Такође је тражено да се доставе процене Пореске управе о цени земљишта око стамбених зграда.


Састанак се завршио у 14.30 минута.


Записник сачинила:
Душица Нешовић, координатор на пројекту


deca u razvoju    deca u razvoju    deca u razvoju
Повратак на: Саопштења
Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!