opstina gornji milanovac

Месне заједнице


Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба интереса становништва у селима и граду Горњем Милановцу. Месна заједница се може основати и за два или више села. Ако се месна заједница оснива за два или више села, у сваком селу се, сходно Статуту месне заједнице, могу основати месни одбори.


У месној заједници грађани одлучују о остваривању својих заједничких интереса и солидарном задовољавању заједничких потреба у области:


- уређивање насеља (путеви, улице, тротоари, ПТТ, електрична енергија, водовод и друго),
- заштита и унапређење животне средине,
- друштвена брига о деци и грађанима различитих социјалних група,
- послови на завођењу и реализацији заведених самодоприноса,
- културно-забавне и спортске активности.


Месна заједница обавља и све послове који јој се одлуком Скупштине општине повере: брига о стању локалних путева, улица, зеленила, комуналној хигијени, послови у спровођењу избора, пописа становништва, организовање општинских референдума, послови цивилне заштите и мобилизације, брига о угроженим грађанима и други поверени послови и задаци од стране општине.

Месне канцеларије


Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Општинске управе који се односе на: вођење матичних књига; вођење евиденција о држављанству; састављање смртовница, попис и процену заоставштине; оверу преписа, потписа и рукописа; пријем поднесака, доставу писмена грађанима и правним лицима; ажурирање бирачког списка и друге послове опште управе, у складу са важећим прописима.


Послови из претходног става за грађане на градском подручју и становнике приградских месних заједница: Грабовица, Луњевица, Јабланица, Семедраж, Брусница, Велереч, Неваде и Сврачковци обављају се, у оквиру Одељења за општу управу и послове органа општине, у седишту Општинске управе.

Јединствени бирачки списак


Јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) јесте јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Бирачки списак је сталан и редовно се ажурира. Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права. Бирач може бити само једном уписан у бирачки списак. Бирачки списак води се по службеној дужности.


Бирачки списак води Министарство правде и државне управе. Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно градска управа, као поверен посао. Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске, односно градске управе, обухвата вршење промена у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев грађана до закључења бирачког списка и друге послове, у складу са законом.


Бирачки списак се води као електронска база података и ажурира се по јединственој методологији министарства надлежног за послове управе. Садржај и начин коришћења, вођења, исправљања и закључивања бирачког списка и излагања делова бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе, као и друга питања од значаја за потпуно и тачно вођење бирачког списка прописује министар надлежан за послове управе.


Увид у јединствени бирачки списак:
www.mpravde.gov.rs
Материјално - финансијски послови за потребе месних заједница (канцеларија број 19):
Телефон: 032/ 515 00 72

Данијела Камаљевић
danijela.kamaljevic@gornji milanovac.rs

Оливера Ненадовић
olivera.nenadovic@gornji milanovac.rs

Невенка Ђоковић
nevenka.djokovic@gornji milanovac.rs

Јединствени бирачки списак (канцеларија број 8)
Телефон: 032/515 00 59

Зорица Стековић
zorica.stekovic@gornji milanovac.rs

Милан Радојичић
milan.radojicic@gornji milanovac.rsЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!