Održana 7. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac I

U Velikoj sali opštine, dana 17.12.2010. godine, sa početkom u 9 sati, održana je 7. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac.

„Na samom početku je usvojen Predlog Odluke o izmenama i dopunama Budžeta
opštine za 2010. godinu, koji je omogućio da se preraspodelom preostalih sredstava budžeta
omogući isplata decembarskih primanja pojedinim budžetskim korisnicima, a zatim još dva
značajna predloga: Odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja opštine Gornji
Milanovac i Odluke o potvrđivanju članstva opštine Gornji Milanovac u Stalnoj konferenciji
gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije.
Nakon toga, Veće je donelo rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama
Pravilnika o unatrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi u sklopu
ispunjenja Programa rešavanja viška zaposlenih u 2010. godini, pošto je određeni broj
zaposlenih, prema Programu, stekao uslov za odlazak u penziju, odnosno na tržište rada do
ostvarenje uslova za penziju.
Nakon razmatranja u nacrtu, Opštinsko veće je Skupštini opštine, na razmatranje radi
davanja saglasnosti, uputilo programe gotovo svih javnih preduzeća i ustanova naše opštine.
Tako su zeleno svetlo dobili programi poslovanja JP za izgradnju opštine, JP za puteve, JP
„Sportsko – rekreativni centar“, Muzeja rudničko – takovskog kraja, Ustanove u oblasti
fizičke kulture, Turističke organizacije opštine, Biblioteke „Braća Nastasijević“, Kulturnog
centra, Centra za socijalni rad, Plan rada Doma zdravlja sa finansijskim planom, Godišnji
program DU „Sunce“ za školsku 2010/2011. godinu i finansijski planovi mesnih zajednica sa
teritorije naše opštine za 2011. godinu.
Između ostalog, Veće je prihvatilo program zimskog održavanja ulica za 2010/2011.
Godinu i Informaciju o broju unetih podataka iz matičnih knjiga u elektronsku bazu podataka,
koje je u toku. S posebnom pažnjom razmatrana je i prihvaćena informacija o stanju u DU
„Sunce“ u vezi isplate zarada zaposlenih. Predsednik opštine je najavio dolazak inspektora
Ministarstva prosvete, koji bi trebalo da razreši trenutnu krizu, nakon uvida u poslovanje DU
„Sunce“ i trenutnu situaciju.
U okviru tekućih pitanja razmatran je zahtev Crvenog krsta za sanaciju fasade na
staroj zgradi Internata, povodom koga je formirana radna grupa koja treba da predloži
privremeno rešenje ovog problema, da bi se obezbedio bezbedan prolaz i korišćenje od
strane zaposlenih i korisnika Crvenog krsta.“

Previous Održana 19. Sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac I