Održana treća sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovcu

U petak, 03. avgusta 2012. godine, održana je treća po redu sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac.
Među prvim tačkama dnevnog reda, razmatran je i usvojen izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za prvih šest meseci 2012. godine, a zatim je utvrđeno nekoliko predloga odluka koje će se, takođe, naći na dnevnom redu prve sledeće sednice Skupštine opštine Gornji Milanovac.
U cilju usklađivanja Statuta sa izmenama pozitivnih propisa utvrđen je predlog za promenu Statuta opštine Gornji Milanovac po sopstvenoj inicijativi Opštinskog veća, a shodno tome i predlog Odluke o pristupanju promeni Statuta. Pored toga, utvrđen je i predlog nove Odluke o finansijskoj podršci porodicama novorođene dece na teritoriji opštine Gornji Milanovac, koja će se primenjivati od 1. januara 2013. godine. Odlukom je predviđeno povećanje jednokratne pomoći sa dosadašnjih 10.000 na 30.000 dinara za svako novorođenče, a koja će se kao i do sad isplaćivati u jednokratnom iznosu, uz dodatnih 30.000,oo dinara, podeljenih u šest mesečnih rata, što čini ukupno 60.000,oo dinara za svako rođeno dete. Na ovaj iznos, majka prvorođene bebe u 2013. godini, dobiće još dodatnih 30.000,oo dinara.
Utvrđen je i predlog Odluke o radnim odnosima, platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Gornji Milanovac, kao i predlog zaključka o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac za 2012. godinu, a takođe je utvrđen i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JKP „Gornji Milanovac“ iz G.Milanovca.
Veće je informisano i o čitavom nizu značajnih pitanja: o pripremama za izvođenje manifestacije „Srbija u ritmu Evrope“ za novu sezonu images2/2012/2013. godinu, pitanjima vezanim za branu i akumulaciju „Arilje-profil Svračkovo“, o zahtevima Predsednika opštine upućenim „Putevima Srbije“ i preduzeću „AZ-Virt“ za sanaciju gradskih ulica i puta ka Takovu, oštećenih izvođenjem radova ova dva preduzeća, a izveštaj Veću podnela je i direktorka Centra za socijalni rad povodom oštećenja vozila Centra određenog za prevoz dece sa posebnim potrebama.
Članovi veća upoznati su i sa tokom i ishodom sudskih postupaka u kojima se opština Gornji Milanovac pojavljuje u svojstvu stranke, kao i o detaljima Programa raspodele sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji opštine G.Milanovac u 2012. godini na koje je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dalo saglasnost.
Predsednik opštine obavestio je Veće sa ponavljanjem inicijative Ministarstvu pravde za vraćanje osnovnog suda u našu opštinu, koji je ukinut reformom pravosudnog sistema nakon više od 200 godina postojanja, kao i sa donošenjem čitavog niza pravilnika koji za cilj imaju veću i organizovanu kontrolu utroška budžetskih sredstava, radi efikasnije uštede.

Previous Nacrt Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Gornji Milanovac

Leave Your Comment