opstina gornji milanovac

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Милош Лазаревић, дипломирани правник


Локални омбудсман, Милош Лазаревић

Установа омбудсмана први пут је уведена у Шведски парламент 1809.године са циљем контроле извршне власти, а сама реч омбудсман преведена са шведског језика означава особу која има ,,слуха за народ“. Овај парламентарни повереник имао је задатак да спречи шведског краља и владу у игнорисању закона..


У Правни поредак Републике Србије институција Заштитника грађана уведена је 2005. године када је донет Закон о Заштитнику грађана.


Локални омбудсман општине Горњи Милановац независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем ограна управе или јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.


Органи управе и јавне службе подразумевају општинску управу, јавна предузећа, установе и организације чији је оснивач општина Горњи Милановац.


По појмом грађанин, подразумевају се физичка лица, домаћи и страни држављани, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучује орган, односно служба.


Локални омбудсман не може узети у разматрање захтев за покретање поступка који се односи на рад председника Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, осим ако поступа као другостепени орган у управном поступку.


Локални омбудсман поступа по притужби лица које сматра да му је актом, радњом или нечињењем органа, односно службе повређено неко право или по сопственој иницијативи.


Притужба се подноси у писаном облику, укључујући све облике електронске комуникације или усмено на записник код локалног омбудсмана и не подлеже плаћању таксе.


У свакој конкретној примени права, нека нам Улпијанова начела садржана у Јустинијановим Дигестама буду смернице:


Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere ( Ulpianus – D. 1, 1, 10, 1) – Ово су правна начела: часно живети, другога не повредити, савакоме признати оно што му припада.


Телефон: 032/ 515 00 66
E-mail: ombudsman@gornjimilanovac.rs

Повратак на: Почетну
Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!