Биографија

 Дејан Вељовић рођен је 19.07.1971. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Правном фалултету универзитета у Крагујевцу. Радни однос засновао је у Општинском суду у Горњем Милановцу 2001. године. Од 2005. године запослен је у Општинској управи општине Горњи Милановац. Дана 08.06.2018.године Општинско веће општине Горњи Милановац поставило га је на положај заменика начелника Општинске управе општине Горњи Милановац. На седници Општинског већа општине Горњи Милановац која је одржана 5.10.2018. године постављен је на место Начелника општинске управе општине Горњи Милановац.

 Надлежности начелника Општинске управе:

  • организује, координира и усмерава рад Општинске управе,
  • доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност Општинског већа,
  • у складу са Законом доноси и друге акте,
  • доноси решење о распоређивању запослених и решава о правима и обавезама из радно-правних односа
    запослених лица у Општинској управи у складу са Законом,
  • подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештај о раду Општинске управе најмање једном годишње,
  • решава сукоб надлежности између основних организационих јединица Општинске управе и
  • врши и друге послове које су му Законом, Статутом општине и другим актима стављени у надлежност