Надлежности начелника Општинске управе:

  • организује, координира и усмерава рад Општинске управе,
  • доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност Општинског већа,
  • у складу са Законом доноси и друге акте,
  • доноси решење о распоређивању запослених и решава о правима и обавезама из радно-правних односа
    запослених лица у Општинској управи у складу са Законом,
  • подноси Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештај о раду Општинске управе најмање једном годишње,
  • решава сукоб надлежности између основних организационих јединица Општинске управе и
  • врши и друге послове које су му Законом, Статутом општине и другим актима стављени у надлежност