Dvanaesta sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac

Dvanaesta sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac održana je danas sa preko dvadeset tačaka dnevnog reda.
Odbornici su na samom početku rada razmatrali i usvojili devetomesečni izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu. Tekući prihodi budžeta u prvih devet meseci 2013.godine ostvareni su u iznosu od 859.165.500 dinara, odnosno sa 70% u odnosu na godišnji plan, dok su preneta sredstva iz ranijih godina 185.612.550 dinara. Sagledavajući ostvarenje po pojedinim vrstama prihoda i primanja konstatovano je da su prihodi realno planirani i da se ostvaruju utvrđenom dinamikom. Kada je reč o rashodnoj strani budžeta, istaknuto je da je po svim zahtevima korisnika budžetskih sredstava, dostavljenim Odeljenju za privredu i finansije do kraja prošlog meseca, izvršen prenos sredstava.
Među prvim tačkama dnevnog reda našli su se i predloga Odluka pripremljeni u Poreskom odeljenju Opštinske uprave, o kojima je govorila načelnica ovog odeljenja. Reč je o predlogu tri Odluke sa utvrđenim elementima, a koje su zasnovane na Zakonu o porezima na imovinu i Zakonu o zaštiti životne sredine.
Predlogom Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu određuje se stope za obračun poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige i za obveznike koji ih ne vode, zone, koeficijenti za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige, stope amortizacije na vrednost nepokretnosti koja je predmet poreza na imovinu za obveznike koji ne vodi poslovne knjige. Stope poreza na imovinu 0,4 odsto na prava nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige, 0,05 odsto na prava zemljištu kod obveznika koji ne vodi knjige osim na zemljištu u zavisnosti od poreske osnovice. Za utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti, kao elemenat za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu čine tri zone prema komunalnoj opremljenosti. Prva zona obuhvata naseljeno mesto Gornji Milanovac, druga Rudnik, Velereč, Nevade, Brusnica, Lunjevica, Grabovica, dok treću čine nepokretnosti koje nisu obuhvaćene u prvoj i drugoj zoni.
Stopa amortizacije za koju se umanjuje utvrđena vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, a koja je predmet poreza na imovinu, osim za zemljište iznosi jedan odsto godišnje primenom proporcijalne metode, a najviše 40 odsto počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena gradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.
Pravni osnov za donošenje Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014.godinu, sadržan je u Zakonu o porezima na imovinu, a određuje se na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1.januara do 30.septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.
Odbornici su danas dali saglasnost JKP „Gornji Milanovac“ na Odluku Nadzornog odbora ovog preduzeća o zaduživanju ovog preduzeća kod poslovnih banaka radi obezbeđivanja obrtnih sredstava, kao i saglasnost na cenovnik usluga na gradskim pijacama i priključenja i isključivanja korisnika sa sistema daljinskog grejanja.
Danas su usvojeni i izmenjeni programi poslovanja za 2013.godinu Javnog preduzeća za puteve i JP „Sportsko rekreativni centar“.

Previous Sastanak sa predstavnicima FAD-a