Nacrt Odluke o budžetu

Članom 42. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 – ispr.), predviđeno je da lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja Nacrt Odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu i istovremeno upoznaje građane sa Nacrtom Odluke o budžetu.
Primedbe, predlozi, komentari i sugestije u vezi Nacrta dostavljaju se Opštinskoj upravi – Odeljenju za privredu i finansije putem elektronske pošte na adresu: aleksandra.milosevic@gornjimilanovac.rs, sa naznakom „Predlozi – Budžet“.

Previous Ucesce opstine Gornji Milanovac u programu Exchange4