Održana 8. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac I

U Kabinetu predsednika opštine, dana 22.12.2010. godine, sa početkom u 9 sati, održana je 8. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac.

„Razlog sazivanja ove sednice bio je razmatranje Programa poslovanja JKP „Gornji
Milanovac“ za 2010. godinu, koji je usvojen u Predlogu i upućen na razmatranje Skupštini,
radi davanja saglasnosti, kako bi ovo preduzeće nesmetano nastavilo sa radom u 2011.
godini. Ovom prilikom razmatran je i Izveštaj RHMZ Beograd – sektora za odbranu od grada
za period 15.04.‐15.10.2010. godine, koji je prihvaćen u načelu, ali je zatražena dopuna od
RHMZ i donet zaključak da se pozove predstavnik ove službe radi bližeg upoznavanja sa
sistemom odbrane od grada i rezultatima i problemima dosadašnjeg rada, a s obzirom da je
posebno 2010. godine bilo velikih šteta usled vremenskih nepogoda na teritoriji naše
opštine. Ovom prilikom će jedan od članova Veća kao izvestilac uputiti pitanja predstavniku
RHMZ.
Na sednici je usvojen i Predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana
zapošaljavanja opštine za 2011. godinu i upućen Skupštini na donošenje. Ovim Predlogom
predviđeno je zapošljavanje 10 lica sa visokom stručnom spremom, ne starijih od 30 godina,
sa tržišta rada na period od 12 meseci radi osposobljavanja za samostalan rad u struci.
Sredstva za finansiranje ovih lica u iznosu od 1.850.000,oo dinara biće obezbeđena iz
budžeta opštine, a za preostali iznos od 1.727.479,6 dinara, Opština će konkurisati kod
nadležnog Ministarstva za realizaciju mera u 2011. godini. Potencijalni poslodavci iz
privatnog i javnog sektora moći će da konkurišu za pripravnike na osnovu javnog poziva, uz
ispunjenje uslova istaknutih u javnom pozivu, koji raspisuje NSZ – filijala Čačak – ispostava
G.Milanovac. Realizacija ovog projekta očekuje se u toku 2011. godine.

Previous Održana 7. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac I