Održana sedamnaesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković održao je danas sedamnaestu sednicu Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac sa dvadeset i šest tačaka na dnevnom redu.
Na samom početku sednice, većnici su u cilju ispravke tehničke greške u tekstu Odluke o promeni Statuta Opštine Gornji Milanovac koja je učinjena prilikom njegove izrade, utvrdili predlog Odluke o izmeni Odluke o promeni Statuta opštine Gornji Milanovac. Razmatran je i nacrt i utvrđen predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine za 2013. godinu, a povod za ovaj rebalans budžeta jesu nedavne izmene zakonskih propisa kao i potreba da se višak prihoda i primanja koji je utvrđen Odlukom o završnom računu budžeta za 2012. godinu rasporedi na konkretne namene. Nedavnim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, prihodna strana budžeta Opštine Gornji Milanovac biće umanjena do kraja godine za oko 50 miliona dinara. Višak prihoda i primanja iz 2012. godine po ovom predlogu bio bi uglavnom raspoređen na kapitalne izdatke kao što su rekonstrukcija Doma kulture, izgradnja kišne kanalizacije u Glavnoj ulici, izgradnja i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva… Oba predloga odluka biće razmatrana na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine.
Potom su pojedinačno i sva gornjomilanovačka javna preduzeća dobila saglasnost na Statute, najpre Komunalno preduzeće, nakon toga preduzeće za izgradnju i za puteve, kao i javno preduzeće „Sportsko rekreativni centar“ Gornji Milanovac. Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Gornji Milanovac kao i predlog Odluke o naknadama putnih troškova za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu izabranih i postavljenih lica.
Na dnevnom redu današnjeg zasedanja našli su se i zaključci radne grupe koja je imala zadatak da sagleda stanje, položaj i poslovanje JKP „Gornji Milanovac“. Naime, zbog dotrajalosti postojećeg sistema za grejanje kao i teškoća u naplati potraživanja od korisnika ovog sistema dovodi se u pitanje finansijska sposobnost JKP „Gornji Milanovac“ da proizvodi i vrši isporuku toplotne energije u narednoj grejnoj sezoni. Stoga, radna grupa predložila je sanaciju postojećeg sistema koja iziskuje velika finansijska sredstva ili da se uz pomoć JP „Srbijagasa“ pristupi dovođenju gasnih priključaka do svake stambene zgrade – korisnika sistema grejanja, a predsednik Mirković apelovao je na fizička i pravna lica da uredno izmiruju svoje obaveze prema JKP „Gornji Milanovac“.
Pored usvojenih izmena i dopuna programa poslovanja i izmena u finansijskim planovima JP za puteve, JP za izgradnju i JP „Sportsko-rekreativni centar“, usvojeni su i predlozi izmena u planu rada i finansijama za ovu godinu i kod opštinskih mesnih zajednica.
Članovi veća su na današnjoj sednici razmotrili i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za opštinu Gornji Milanovac.
U delu poslovanja Opštinske uprave, većnici su prihvatili Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mesta u upravi, kao i rešenje o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove izvestio je većnike o zapisniku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete prilikom ujeda i napada pasa lutalica.
U svojim materijalima većnici su imali i detaljna dva izveštaja o posetama opštinskih delegacija i to na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, kao i o poseti opštini Starše u Sloveniji, a povodom njihovog svečanog opštinskog dana. Prilikom boravka u Sloveniji, vatrogasno društvo iz Staršea doniralo je opštinu Gornji Milanovac jednim vatrogasnim vozilom sa kompletnom opremom za intervenciju, koje je predato na upotrebu gornjomilanovačkoj vatrogasnoj jedinici.
Predsednik opštine Milisav Mirković upoznao je članove Veća o dopisu upućenom od strane predsednika malih akcionara akcionarskog društva „Fad“, a vezano za ispitivanje procesa privatizacije, i o aktuelnim problemima u poslovanju ove firme. Većnici su odlučili da se isti dopis prosledi Agenciji za privatizaciju, nadležnom ministarstvu i da se pozove lokalna privreda da pomogne ovom preduzeću u prevazilaženju problema. Takođe, predsednik Mirković je upoznao članove veća sa pozivom upućenim preduzeću „Az-Virt, inače odgovornom izvođaču radova na izgradnji Auto-puta kroz opštinu Gornji Milanovac, da se zajedničkim snagama prevaziđu problemi koji nastaju u vezi sa izvođenjem radova kao što su saniranje oštećenja ulica i puteva, otklanjanje problema u oblasti telekomunikacija, vodosnadbevanja, elektrifikacije kao i drugih spornih problema.

Previous Održani „Dani kneginje Ljubice“ u Vraćevšnici