ODRŽANA ŠESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

Danas, 30. januara 2013. godine, održana je šesta po redu sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Na dnevnom redu ove sednice Skupštine našlo se 11 tačaka.
Skupština opštine Gornji Milanovac na današnjoj sednici donela je Odluku o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Ovom Odlukom omogućeno je da se, sa jedne strane, poreski obveznici (privredna društva i preduzetnici) finansijski rasterete kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva. Sa druge strane, davanjem istovrsnih prava poreskim obveznicima – fizičkim licima obezbeđuje se ravnopravan poreski tretman svih poreskih obveznika u poreskopravnom sistemu. Reč je o obračunatim, a neplaćenim kamatama na obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.
Imajući u vidu da su izbori za Savete mesnih zajednica održani u aprilu 2009. godine, da uskoro ističe četvorogodišnji mandat članovima Saveta i da je stoga potrebno raspisati i sprovesti izbore, Skupština opštine usvojila je na današnjoj sednici Odluku o raspisivanju izbora za Savete mesnih zajednica na području Opštine Gornji Milanovac prema kojoj će zborovi za izbor Saveta mesnih zajednica biti organizovani i održani u periodu od 1. marta do 31. marta 2013. godine. U nastavku sednice doneta je i Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu. Zapravo, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Nacionalna služba za zapošljavanje uputili su Poziv jedinicama lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini po kojem je jedan od uslova za odobravanje sredstava usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu koji sadrži programe ili mere koje se sufinansiraju.
Na ovoj sednici Skupština opštine razmatrala je i usvojila Program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani za 2013. godinu kao i Program poslovanja JP za vodosnabdevanje „Rzav“ Arilje. Takođe, data je saglasnost ovom preduzeću na Odluku o utvrđivanju cene vode iz sistema „Rzav“ po kojoj će cena od 1. maja 2013. godine biti uvećana za 20% i umesto trenutnih 9,97 dinara iznositi 12,00 dinara po m3.
Na ovoj sednici imenovani su novi članovi Komisije za planove Opštine Gornji Milanovac iz reda predstavnika nadležnog ministarstva i obrazovana Komisija za pregled i ocenu psihofizičke ometenosti deteta.

Previous – Svetosavski sportski susreti za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Opštine Gornji Milanovac