Održana XII sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

U četvrtak, 14.februra 2013.godine, održana je dvanesta po redu sednica Opštinskog veća. Na dnevnom redu među prvima tačkama prezentovani su izveštaji o radu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, kao i izveštaj o radu mesnih zajednica. Izvestilac izveštaja o radu Opštinske uprave, načelnica Gorica Petrović naglasila je da pored svakodnevnih poverenih poslova opštinskih organizacionih jedinica utvrđenih zakonskim regulativima, radilo se dosta i na aktivnostima oko poboljšanja i osavremenjivanja uslova rada zaposlenih u smislu nabavke računarske opreme i kancelarijskog nameštaja, uređenja poslovnog prostora i same opštinske zgrade. Jedna opšta ocena načenice Opštinske uprave je da se u protekloj godini, radilo profesionalno u svakom smislu, počev od timskog rada svih zaposlenih i rukovodioca odeljenja, a posebno u odnosu sa građanstvom, gde se insistiralo na poštovanju rokova, ljubaznog odnosa zaposlenih u razumljivijoj poslovnoj komunikaciji. Dodavši, da je svekupno poslovanje Opštinske uprave transparentno, tako da je moguća stalna javna kontrola građana. Odnosno, građani mogu u svakom momentu imati uvid u sve propise, obaveštenja, saopštenja i ostale aktivnosti koje se svakodnevno publikuju na opštinskom sajtu.
Pre usvajanja ovog izveštaja, Predsednik opštine Milisav Mirković je takođe izrazio zadovoljstvo i dao opštu pozitivnu ocenu na rad Opštinske uprave u protekloj godini, predloživši da se takav trend nastavi i u buduće. U izveštaju o radu mesnih zajednica navedene su pojedinačne aktivnosti uglavnom vezane za popravku i rekonstrukciju ulica, kanalizacionih mreža i seoskih vodovoda i novčani iznosi koji su izdvojeni za te namene delom iz samodoprinosa, a delom iz opštinskog budžeta.
Većnici su danas upoznati sa Odlukom o promeni osnivačkog akta za sva gornjomilanovača javna preduzeća, čije osnivač Opština. Naime, novim zakonom o Javnim preduzećima od 21.decembra, utvrđeno je da će javnim preduzećima rukovoditi kao i do sada direktor, a umesto upravnog odbora postojaće nadzorni organ, koji će preuzeti nadležnost dosadašnjeg upravnog odbora u tročlanom stručnom sastavu.
Što se tiče robnih rezervi, napomenuto je da opštinski akti iz „82.godine, treba da se usaglase sa sadašnjim aktuelnim propisima, gde je precizirana vrsta robnih rezervi, način finansiranja, skladištenje i čuvanje. Danas je usvojen i Nacrt Odluke o radnom vremenu zdravstvenih ustanova, čije osnivač Opština Gornji Milanovac Apoteke i Doma zdravlja.
Opštinski većnici su jednoglasno dali saglasnost na Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u PU „Sunce“. Naime, Uredbom Vlade Republike Srbije utvrđeni su jedinstveni koeficijenti na celoj teritoriji RS, pa po tom osnovu dolazi do povećanja plata vaspitačima i medicinskom osoblju, dok za tehničko osoblje praktično nema povećanja, već se isplata plata vrši na zatečenom nivou. Što se tiče usluga ove ustanove od 1.marta doći će do povećanja cene celodnevnog boravka deteta sa 3.900 na 4.300, dok će roditelji dece koja pohađaju pripremni predškolski program u godini pred polazak u školu izdvajati 3.000, umesto dosadašnjih 2.730 dinara . Ovoj predškolskoj ustanovi, većnici su dali saglasnost i na privremeno ovogodišnje korišćenje dečjeg letovališta u Buljarici.
Tokom sednice bili su izloženi izveštaji o radu Štaba za vanredne situacije, komisije za utvrđivanje visine naknade štete usled ujeda i napada pasa lutalica, odbijena je jedna žalba , podržana je inicijativa Udruženja „Rudnet“ za vraćanje u funkciju ski staze na Rudniku, bilo je reči i o problemu nastalih ukidanjem autobuskih polazaka iz G.Milanovca ka Šilopaju i niz drugih tema iz oblasti komunalnih usluga.

Previous PORESKA STANJA LOKALNIH PRIHODA NA JEDNOM MESTU