Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на:

  • израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија;
  • пружа стручну помоћ физичким лицима при регистрацији пољопривредних газдинстава; и остваривању права на субвенције;
  • решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;
  • издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћенима општине;
  • прати конкурсе, програме, пројекте из области пољопривреде;
  • припрема програм субвенционисања пољопривредне производње у сарадњи са Одбором за пољопривреду и село;
  • врши послове на обезбеђивању противградне заштите из надлежности општине; припрема нацрте одлука и других аката из области пољопривреде;
  • припрема планове и програме унапређења развоја појединих области пољопривреде;
  • остварује сарадњу са пољопривредним удружењима;
  • организује, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима стручне и образовне скупове;
  • оснива информативно-документациону базу података од значаја за промовисање, деловање и развој пољопривреде и
  • друге послове у складу са важећим прописима.