– PREDSEDNIK OPŠTINE GORNJI MILANOVAC MILISAV MIRKOVIĆ O REZULTATIMA DEVETOMESEČNOG RADA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC, JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA I MESNIH ZAJEDNICA

„Posle devet meseci prilika je da se istaknu aktivnosti Opštine Gornji Milanovac i aktivnosti na realizaciji planova rada javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica za 2013. godinu i aktivnosti na izradi planova za 2014. godinu.
U mom odsustvu u proteklom periodu zbog zdravstvenih razloga aktivnosti su preuzeli moji najbliži saradnici – zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović i načelnica Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac Gorica Petrović. Oni su obezbedili red, rad, disciplinu i odgovornost u radu, a posebno zakonitost u radu i saradnju svih opštinskih organa. Radilo se prema raspoloživim finansijskim sredstvima i na osnovu zakonito sprovedenih postupaka javnih nabavki.
O svim aktivnostima koje su preduzimane redovno sam obaveštavan i u granicama svojih mogućnosti učestvovao u donošenju odluka.
Sa pravom se može reći da su postignuti zapaženi rezultati u radu javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica, mada uvek može i bolje i više. Posebno treba istaći rezultate u oblasti infrastrukture.
Sproveden je postupak javne nabavke za izradu projekta rekonstrukcije Doma kulture, a u toku je javna nabavka za tehničku kontrolu istog. Radovi na rekonstrukciji objekta Doma kulture odvijaće se fazno. Do kraja godine biće sproveden postupak javne nabavke za radove na pozorišnoj sceni i sali sa rokom završetka do aprila sledeće godine. U drugoj fazi rekonstruisaće se preostali deo objekta.
Radovi na sanaciji kolovoza u ulici Kneza Aleksandra na deonici od zgrade Opštine Gornji Milanovac do skretanja za stočni pijac (ukupna dužina 1321 metar) trenutno su aktuelni. Najpre se radi izgradnja kišne kanalizacije za koju su sredstva obezbeđena budžetom Opštine Gornji Milanovac u iznosu od 15 miliona dinara. Izvođač radova je preduzeće „SVIN“ iz Gornjeg Milanovca. Uporedo sa radovima na izgradnji kišne kanalizacije izvodiće se radovi na izgradnji infrastrukture za postavljanje optičkih kablova i video nadzora. Sanaciju kolovoza vrši preduzeće „Štrabag“ iz Čačka, a po nalogu Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ na ime oštećenja ove ulice prouzrokovanih preusmeravanjem saobraćaja prilikom radova na nadvožnjacima na obilaznici kroz gradsko područje. Vrednost ovih radova iznosiće oko 30 miliona dinara. Po završetku ovih radova (do kraja oktobra) sa već rekonstruisanim trotoarima i posađenim drvoredom biće okončani svi planirani radovi na uređenju glavne ulice koja će u novoizgrađenom izdanju urbanistički reprezentovati Gornji Milanovac.
Na seoskom području u toku ove godine do sada je asfaltirano oko 15 kilometara puteva u 14 mesnih zajednica – Polomu, Gojnoj Gori, Šilopaju, Brusnici, Bogdanici, Družetićima, Lunjevici, Pranjanima, Klatičevu, Gornjim Branetićima, Brđanima, Velereči, Kalimanićima, Ljutovnici. Do kraja godine radiće se putevi u Rudniku, Ozremu, Zagrađu, Grabovici, Trudelju, Donjoj Vrbavi, Gornjoj Crnući i Pranjanima. Do sada je na seoskom području izvučeno preko 6000 kubika kamena i rizle. Značajne su aktivnosti mesnih zajednica i u drugim oblastima. Pored redovnih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gornji Milanovac“ u toku su radovi na više vodovoda i kanalizacionih mreža.
U toku su radovi na čišćenju korita reke Despotovice. Vrednost ove investicije iznosi blizu 3 miliona dinara. Za razliku od prethodnih godina, ove godine se izvode radovi na čišćenju korita i u donjoj industrijskoj zoni.
Ostvarena je dobra saradnja sa našom privredom koja u teškim uslovima postiže zapažene rezultate. Apelujem na privredu da zajednički nastojimo proširenjem proizvodnih kapaciteta, uvođenjem novih smena ili otvaranjem novih pogona stvorimo mogućnosti za zapošljavanje mladih školovanih ljudi i sprečimo njihov odlazak iz Gornjeg Milanovca. Trenutno naš najveći problem, kao i u čitavoj Srbiji, jeste zapošljavanje koje se mora hitno rešavati. Kako je poslednjim rebalansom republičkog budžeta Nacionalna služba za zapošljavanje uskraćena za značajna finansijska sredstva čime je dovedena u pitanje realizacija mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Akcionim planom zapošljavanja Opštine Gornji Milanovac za 2013. godinu, Opština Gornji Milanovac obezbedila je dodatna sredstva tako da će projekat u trajanju od godinu dana u celosti biti finansiran iz opštinskog budžeta u vrednosti od oko četiri miliona dinara. Time će biti omogućeno da 20 gornjomilanovačkih visokoškolaca bude osposobljeno za samostalan rad u struci. U toku je i potpisivanje sporazuma između opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje nakon čega će se i pristupiti realizaciji ovih mera.
U dvorištu Sportske hale „Breza“ uređeni su tereni za mali fudbal i fudbal na „male golove“, a u saradnji sa Udruženjem „Mladi Milanovca“ postaviće se i teretana na otvorenom koja će biti dostupna za korišćenje svim građanima naše opštine bez naknade. Do kraja godine biće sačinjen i projekat uređenja travnate površine ka JKP „Gornji Milanovac“.
Sprovedene su i dve akcije „Doktor na selu“ u organizaciji opštine Gornji Milanovac, Doma zdravlja, Mesnih zajednica i uz podršku gornjomilanovačke Bolnice – u Vraćevšnici i Gornjim Branetićima. Meštani Gornjih Branetića i Vraćevšnice imali su priliku da izvrše lekarske specijalističke preglede, dobiju odgovarajuću terapiju i na licu mesta preuzmu adekvatan lek. Akcije „Doktor na selu“ nastaviće se i u narednom periodu u drugim gornjomilanovačkim mesnim zajednicama. Izdvojena su i značajna sredstva za rešavanje socijalnih problema građana.
Ugovore za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivredu 4. septembra potpisalo je 100 poljoprivrednika sa teritorije opštine Gornji Milanovac. U okviru Agrarnog budžeta u 2013. godini planirana su sredstva za subvencije poljoprivrednim gazdinstvima kao bespovratna podsticajna sredstva u iznosu od 8.950.000 dinara. Na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava prijavilo se 102 poljoprivredna proizvođača. Uvidom u predatu dokumentaciju 100 kandidata je ispunilo sve potrebne uslove. Od tog broja za 84 poljoprivrednika odobrena su sredstva za nabavku mehanizacije i opreme u iznosu od 4.822.716 dinara. Četrnaest poljoprivrednika je konkurisalo za nabavku opreme za navodnjavanje, a odobreni iznos je 949.645 dinara. Za podizanje proizvodnih zasada voća podneta su dva zahteva i odobreno je 168.000 dinara. Za sve navedno ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava za poljoprivrednike je 5.940.361 dinara. Ostatak sredstava biće realizovan kroz novi konkurs do kraja godine. Odobrena sredstva poljoprivrednicima su uplaćena na njihove tekuće račune.
Održan je sastanak sa predstavnicima Saobraćajnog instituta CIP-a na temu izrade projektne dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice koja bi povezivala ibarsku magistralu sa budućim auto putem. U toku je izrada idejnih rešenja i projekata.
Radovi na Koridoru 11 na području Opštine Gornji Milanovac predstavljaju trenutno najveće gradilište u Srbiji. Pored logističke podrške oko eksproprijacije zemljišta, Opština se uključila i u rešavanje svakodnevnih problema sa izvođačima radova na trasi auto-puta i u mesnim zajednicama. Veći broj naših građana je našao posao na izgradnji auto-puta, dosta je stambenih objekata izdato u zakup, pojačane su usluge snabdevanja hranom i drugim potrebštinama – jednom rečju povećana je potrošnja u svim oblastima. Zajednička komisija Opštine Gornji Milanovac i glavnog izvođača radova – preduzeća „AZ VIRT“ radi na sanaciji oštećenja puteva, elektro, PTT i vodovodne mreže.
Povodom problema sušenja stabala u Spomen kompleksu „Brdo Mira“ obrazovana je komisija koju čine dr Slobodan Vučićević (predsednik komisije), predstavnici JP „Srbijašume“ – Šumsko gazdinstvo „Kragujevac“ – Šumska uprava Gornji Milanovac i predstavnici Opštinske uprave Opštine Gornji Milanovac i JKP „Gornji Milanovac“. Zadatak Komisije je da utvrdi uzrok sušenja stabala u Spomen kompleksu „Brdo Mira“ i predloži moguće načine za rešavanje ovog problema. Izveštaj Komisije očekuje se u narednih nekoliko dana.
U toku su pripreme za donošenje budžeta za 2014. godinu. Zakonom o budžetskom sistemu definisan je postupak pripreme i donošenja budžeta lokalne samouprave. Kako nadležno ministarstvo nije još uvek dostavilo lokalnim samoupravama Uputstvo za izradu budžeta za 2014. godini, niti Fiskalnu strategiju za 2014. godinu, Opštinska uprava Opštine Gornji Milanovac sačinila je Uputstvo za  pripremu nacrta budžeta polazeći od Fiskalne strategije za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu, izmena Zakona o budžetskom sisitemu, ciljeva koje je u ekonomsko-monetarnoj politici imala Vlada RS pri izradi rebalansa budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, mogućnosti smanjenja pojedinih rashoda u okviru direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, kao i najavljenih zakonskih propisa od strane Vlade Republike Srbije, a koji će biti u smislu rasterećenja privrede, odnosno smanjenja pojedinih javnih prihoda. Još uvek ne raspolažemo informacijom za koliko će budžet Opštine biti umanjen. Nakon pripreme nacrta Odluke o budžetu Opštine Gornji Milanovac za 2014. godinu, kao i svake godine, putem sredstava informisanja biće upućen poziv svim građanima, predstavnicima privrede, društvenih delatnosti, udruženjima i organizacijama, da se uključe u proces planiranja budžeta Opštine davanjem svojih primedbi, predloga i sugestija na tekst nacrta i to u pisanoj formi (neposredno, poštom ili elektronskom poštom) ili usmeno na javnoj raspravi, a tekst nacrta učinjen je dostupnim javnosti putem zvanične internet prezentacije Opštine Gornji Milanovac.
U toku su radovi na letnjem održavanju puteva koji su izuzeti iz mreže državnih puteva I i II reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac – održavanje kolovozne konstrukcije, košenje trave i šiblja, mašinski iskop odvodnih jarkova, postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije i održavanje postojeće. Vrednost radova je oko 28 miliona dinara.
Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac doneta je Odluka o usvajanju Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Gornji Milanovac „Gornji Milanovac 2025“. Usvajanjem ovog Plana omogućava se nesmetano izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola u skladu sa novim namenama.
U toku je postupak javne nabavke za prvu fazu dogradnje sanitarnog čvora za školu u Brđanima. U OŠ „Ivo Andrić“ u Pranjanima u završnoj fazi su radovi na izgradnji kotlarnice, a predstoje radovi na parternom uređenju. Vrednost ovih radova u Pranjanima iznosi oko 11 miliona dinara. Pristupljeno je i gasifikaciji Brusničke škole.
Postignuti su značajni rezultati u oblasti turizma, obrazovanja, kulture, dečje i socijalne zaštite, sporta i drugim oblastima, a u granicama raspoloživih finansijskih sredstava.
Posebno treba istaći doprinos i pomoć Opštinske uprave u radu svih javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica, a posebno kada je u pitanju donošenje novih propisa, finansijsko poslovanje, javne nabavke, izvršenje i izmene postojećih planova rada. Da podsetim da naša Opštinska uprava važi za jednu od najboljih u Republici Srbiji. Svakako treba istaći i učešće Opštinske uprave u realizaciji velikog broja nacionalnih i međunarodnih projekata – Vodosnabdevanje u skladu sa evropskim standardima u okviru programa Ehchange 3, Projekat „Dobar dan komšija“ koji se odnosi na pružanje usluga deci sa smetnjama u razvoju, Projekat „Administrativna efikasnost – unapređenje kvaliteta usluga koje gradske i opštinske uprave pružaju građanima“, „Unapređenje ljudskih resursa u lokalnoj samoupravi“ koji je odobrila Vlada Švajcarske preko njihove Agencije za razvoj i saradnju, „Unapređenje poslovnog okruženja u opštini kroz regulatornu reformu“, „Uspostavljanje i primena sistema ISO 9001″, projekti u okviru programa EU – Exchange 4 za koje je Opština konkurisala i mnogi drugi.
Politička stabilnost u radu omogućila je realizaciju planiranih aktivnosti pa otuda rezultati nisu izostali. Očekujem do kraja godine realizaciju planiranih aktivnosti javnih preduzeća, ustanova i mesnih zajednica u granicama raspoloživih finansijskih sredstava bez zaduživanja.“

Previous Otvoren vodovod na Savincu