Канцеларија за пољопривреду

Начелник канцеларије за пољопривредуМилка Недељковић, дипломирани инжењер агрономије емаил:milka.nedeljkovic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/515-0071 Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на: израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија; пружа стручну помоћ физичким лицима […]

Read More

Одељење за локални економски развој и инвестиције

Начелник Одељењa за локални економски развој и инвестицијеЈелена Јовановић, дипломирани демографе-маил: jelena.jovanovic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/515-0547 Одељење за локални економски развој и инвестиције обавља послове Општинске управе који се односе на: припрему и реализацију развојих пројеката у складу са потребама локалне заједнице; идентификује домаће и међународне изворе финансијских средстава и конкурише у погледу коришћења истих; сарађује са органима локалних […]

Read More

Канцеларија за заштиту животне средине

Шеф Канцеларије за заштиту животне срединеИвана Адамовић, дипломирани инжењер пољопривредее-маил:ivana.adamovic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/515-0546 Канцеларија за заштиту животне средине обавља послове Општинске управе и поверене послове РС који се односе на: Активности и правне процедуре за очување природних вредности овог краја и успостављање баланса између развоја општине и очувања животне средине; Спровођење поступка процене утицаја пројеката/објеката на животну средину за […]

Read More

Одељење за друштвене делатности

Начелник Одељењa за друштвене делатностиСандра Раловић, дипломирани правнике-маил:sandra.ralovic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/ 515-0044 Одељење за друштвене делатности обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на: оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и […]

Read More

Одељење за општу управу и послове органа општине

Начелник Одељења за општу управу и послове органа општинеГоран Даничић, дипломирани правнике-маил: goran.danicic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/515-0048 Одељење чини:– Одсек за општу управу и– Одсек за послове органа општине. У Одсеку за послове органа општине образује се Група за послове Општинског правобранилаштва општине Горњи Милановац. Одељење за општу управу и послове органа општине обавља послове Општинске управе из надлежности опште […]

Read More

Одељење за финансије рачуноводство и локалну пореску администрацију

Начелник Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацијуАлександра Милошевић, дипломирани економиста емаил:aleksandra.milosevic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/515-0075 Одељење чини: – Одсек за буџет, финансије и рачуноводство и– Одсек за локалну пореску администрацију. У Одсеку за буџет, финансије и рачуноводство образује се Група за јавне набавке. Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију обавља послове Општинске управе из надлежности […]

Read More

Одељење за урбанизам комунално – стамбене и имовинско правне послове

Начелник Одељењa за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне пословеДраган Недељковић, дипломирани правникемаил:dragan.nedeljkovic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: / Одељење чини:– Одсек за урбанизам и комунално-стамбене послове и– Одсек за имовинско правне послове. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, обавља послове Општинске управе из надлежности урбанизма и комунално-стамбених послова: праћење стања у области урбанизма, грађевинској и комуналној области; давање стручних […]

Read More

Одељење за инспекцијске послове

Начелник Одељења за инспекцијске пословеЂорђе Ђоковић, дипломирани инжењер пољопривредеемаил:djordje.djokovic@gornjimilanovac.ls.gov.rsтел: 032/713-643 Одељење за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора и води управни поступак у области: • комуналних делатности;• заштите животне средине;• саобраћаја;• грађевинарства и• друге послове у складу са важећим прописима. 1 Грађанин инспектор 2 Планови и извештаји 3 Контролна листа инспекција

Read More