Начелник канцеларије за пољопривреду
Милка Недељковић, дипломирани инжењер агрономије

емаил:
milka.nedeljkovic@gornjimilanovac.ls.gov.rs
тел: 032/515-0071

Канцеларија за пољопривреду обавља послове Општинске управе који се односе на:

 • израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплава и ерозија;
 • пружа стручну помоћ физичким лицима при регистрацији пољопривредних газдинстава; и остваривању права на субвенције;
 • решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;
 • издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћенима општине;
 • прати конкурсе, програме, пројекте из области пољопривреде;
 • припрема програм субвенционисања пољопривредне производње у сарадњи са Одбором за пољопривреду и село;
 • врши послове на обезбеђивању противградне заштите из надлежности општине; припрема нацрте одлука и других аката из области пољопривреде;
 • припрема планове и програме унапређења развоја појединих области пољопривреде;
 • остварује сарадњу са пољопривредним удружењима;
 • организује, самостално или у сарадњи са другим заинтересованим лицима стручне и образовне скупове;
 • оснива информативно-документациону базу података од значаја за промовисање, деловање и развој пољопривреде
 • друге послове у складу са важећим прописима.