Шеф Канцеларије за заштиту животне средине
Ивана Адамовић, дипломирани инжењер пољопривреде
е-маил:
ivana.adamovic@gornjimilanovac.ls.gov.rs
тел: 032/515-0546

Канцеларија за заштиту животне средине обавља послове Општинске управе и поверене послове РС који се односе на:

 • Активности и правне процедуре за очување природних вредности овог краја и успостављање баланса између развоја општине и очувања животне средине;
 • Спровођење поступка процене утицаја пројеката/објеката на животну средину за које одобрење за извођење даје орган локалне самоуправе, одређивање обима и садржаја студије, одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја и вођење електронске и писане евиденције о спроведеним поступцима у Јавној књизи;
 • Издавање дозвола, одобрења и других аката за управљање отпадом, вођење Евиденције о спроведеним поступцима, Регистра издатих дозвола и достављање истог Агенцији за заштиту животне средине;
 • Издавање дозвола за управљање нарочито опасним хемикалијама (дозволе за обављање делатности промета и дозволе за коришћење НОХ) и вођење Регистра издатих дозвола који се доставља Агенцији за заштиту животне средине;
 • Спровођење процедуре и доношење решења о Интегрисаној дозволи за постројења и активности која могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину или материјална добра;
 • Давање мишљења Министарству у поступку  издавања дозвола за управљање отпадом на териорији општине Горњи Милановац;
 • Давање мишљења и сагласности на извештаје стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину;
 • Давање мишљења на Планове генералне и детаљне регулације;
 • Спровођење поступка давања сагласности на дугогодишње планове и годишње програме управљања заштићеним природним добрима од локалног значаја и давања предлога и покретања иницијативе ради стављања под заштиту значајних природних добара на територији општине у сарадњи са Заводом за заштиту природе Републике Србије;
 • Вођење, евидентирање, ажурирање и слање Агенцији за заштиту животне средине података Локалног регистра извора загађивања за правна лица и предузетнике;
 • Предлагање, релизација и контрола утрошка средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине;
 • Обезбеђење континуиране контроле и праћење стања животне средине спровођењем  Програма мониторинга параметара животне средине (вода, ваздуха и буке) на територији општине путем овлашћених акредитованих организација и достављање података из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине;
 • Вођење процедуре за добијање сагласности на елаборате о зонама санитарне заштите и резервама подземних вода изворишта од стране надлежних Министарстава;
 • Вођење и ажурирање Катастра ,,дивљих депонија“ на територији општине Горњи Милановац и предлагање динамике њихове санације у складу са донетим финансијским плановима. Исти се доставља Министарству заштите животне средине.
 • Превенција настанка дивљих депонија – предлагање размештаја посуда за одлагање отпада на сеоском подручју, вођење и надзор реализације Програма  одвожења отпада са сеоског подручја;
 • Праћење и надзор реализације Програма одржавања простора Спомен-парка „Брдо-Мира“;
 • Праћење  и надзор реализације Програма одржавања јавних зелених површина;
 • Праћење  и надзор реализације Програма чишћења и прања улица и тротоара на градском подручју, као и других Програма јавних предузећа по решењу председника општине;
 • Обављање послова зоохигијене (нешкодљиво уклањање СПЖП-а);
 • Организовање, подржавање и координацију пројеката едукације и активности на пољу екологије, ради јачања свести о потреби заштите животне средине (општинско и републичко такмичење из екологије и заштите животне средине – “Еко-квиз“; избор за најквалитетније уређен животни простор – манифестација “Бели лабуд“; Међународни “Програм Еко-школе“ који подржава планове заштите и унапређења животне средине вртића, предшколских и школских установа; пролећно и јесење чишћење општине – акција ,,Очистимо  наш град и општину“…)
 • У складу са Планом, Програмом и расположивим средствима, финансирање пројеката из области свога деловања и остваривање сарадње са правним лицима, невладиним сектором, јавним предузећима и установама, образовним установама, месним заједницама, другим локалним самоуправама, надлежним министарствима, домаћим и страним организацијама које се баве заштитом животне средине и финансирањем пројеката…;
 • Сарадњу са месним заједницама и вођење евиденције о нелегалним одлагалиштима отпада, посудама за одлагање отпада, заштићеним стаблима, др. природним добрима и извориштима;

Све податке од јавног значаја, у складу са Архуском конвенцијом, Канцеларија за заштиту животне средине доставља информатичкој служби Општинске управе која обезбеђује доступност информација јавности на сајту Општинске управе општине Горњи Милановац, на подомену Канцеларије за заштиту животне средине https://ekologija.gornjimilanovac.rs