Начелник Одељењa за локални економски развој и инвестиције
Јелена Јовановић, дипломирани демограф
е-маил: jelena.jovanovic@gornjimilanovac.ls.gov.rs
тел: 032/515-0547

Одељење за локални економски развој и инвестиције обавља послове Општинске управе који се односе на:

 • припрему и реализацију развојих пројеката у складу са потребама локалне заједнице; идентификује домаће и међународне изворе финансијских средстава и конкурише у погледу коришћења истих;
 • сарађује са органима локалних самоуправа, организацијама, телима и установама које се баве унапређењем развоја локалних заједница;
 • учествује у изради општих и појединачких аката који могу имати утицај на привредни развој, чије је доношење у надлежности органа општине;
 • прати програме Министарстава Владе РС;
 • учествује у изради и реализацији пројеката из области одрживог развоја;
 • даје смернице и упутства другим предузећима и установама;
 • сарађује на реализацији пројеката са владиним и невладиним организацијама;
 • врши административно-стручне послове за потребе комисија и других тимова у реализацији локалног економског развоја општине;
 • пријем захтева за регистрацију предузетника, обраду и прослеђивање истих Агенцији за привредне регистре;
 • област привреде, занатства, угоститељства, трговине и туризма и
 • друге послове у складу са важећим прописима.