Начелник Одељењa за друштвене делатности
Сандра Раловић, дипломирани правник
е-маил:
sandra.ralovic@gornjimilanovac.ls.gov.rs
тел: 032/ 515-0044

Одељење за друштвене делатности обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на:

 • оснивање установа и организација у области предшколског и основног образовања и васпитања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите, питања младих, прати и обезбеђује њихово функционисање и врши надзор над њиховим радом;
 • организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину;
 • подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад установа културе чији је оснивач општина;
 • ученичка и студентска питања;
 • друштвену бригу о деци, дечији додатак, породиљско одсуство, социјалну и здравствену заштиту, борачко инвалидску заштиту;
 • збрињавање избеглих, расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији;
 • координира и учествује у раду Савета за младе, Савета за здравље и других радних тела у оквиру својих надлежности и
 • друге послове у складу са важећим прописима.

Одељење припрема нацрте следећих јавних конкурса које расписује било Општинска управа или Општинско Веће:

 • за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 • за суфинанасирање пројеката/програма удружења у свим областима од јавног интереса
 • за подршку спортским удружењима са територије општине Горњи Милановац (годишњи и посебни програми у области спорта)
 • за послодавце/незапослена лица у циљу реализације мера/програма активне политике запошљавања општине Горњи Милановац
 • за ученичке и студентске стипендије општине Горњи Милановац

Општинска управа доноси распоред рада лекара мртвозорника за територију општине Горњи Милановац а месечни распореди објављују се хронолошки на страници Јавни конкурси и обавештења