Избор докумената

  • 1. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА docx (169kb) [ преузми ]
  • 2. Образац захтева - Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене Интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера doc (227kb) [ преузми ]
  • 3. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ docx (158kb) [ преузми ]