Начелник Одељења за општу управу и послове органа општине
Горан Даничић, дипломирани правник
е-маил: goran.danicic@gornjimilanovac.ls.gov.rs
тел: 032/515-0048

Одељење чини:
– Одсек за општу управу и
– Одсек за послове органа општине.

У Одсеку за послове органа општине образује се Група за послове Општинског правобранилаштва општине Горњи Милановац.

Одељење за општу управу и послове органа општине обавља послове Општинске управе из надлежности опште управе, и то: послове пријемне службе, писарнице и услужног центра; управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, вођења матичних књига рођених, умрлих и венчаних; вођење матичних књига и евиденција о држављанству за матично подручје ван седишта Општинске управе; решавања у управним стварима о грађанским стањима; вођење бирачког списка; израду нацрта општих аката из области радних односа и израду појединачних аката о правима, обавезама и одговорностима запослених из области радних односа; послове из области безбедности, здравља на раду и противпожарног обезбеђења; послове у вези ванредних ситуација; послове развоја и одржавања информационог система; послове одржавања и коришћења свих врста инсталација, стара се о одржавању хигијене и физичком обезбеђењу у зградама органа, као и возног парка општине Горњи Милановац; послове умножавање материјала и друге послове у складу са важећим прописима.

Списак службених лица овлашћених за предузимањерадњи у поступку пре доношења решења

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ