Eng

Es

It

Sp

Четврта седница Скупштине општине

Четврта седница Скупштине општине

Скупштина општине Горњи Милановац одржала је у понедељак 19.09.2016. године своју четврту редовну седницу.

Седницом је председавао заменик председника Скупштине општине Горњи Милановац Бошко Миловановић. На почетку седнице констатовано је да су испуњени услови за престанак мандата одборнику Скупштине општине Горњи Милановац Александру Јевтовићу са изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“, услед преузимања посла, односно функције, која је по закону неспојива са функцијом одборника као и да су испуњени услови за престанак функције председника Скупштине општине Горњи Милановац услед престанка мандата одборника. Након тога, Скупштина општине донела је Одлуку о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине, Ивану Павловићу.

У оквиру четврте тачке дневног реда одборници су донели Закључак о усвајању Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Горњи Милановац за период од 01.01. до 30.06.2016. године.

„Јавном предузећу за изградњу општине опредељено је додатних 1.600.000,00 динара за реконструкцију Железничке улице код Вртића (објекат II) како би се омогућио безбеднији прилаз, као и 4.500.000,00 динара за регулацију потока Јакљево. Ова средства су удружена са средствима Републике. Министарство омладине и спорта определило је 39.000.000,00 динара за завршетак Анекса спортске хале „Бреза“. Јавном предузећу за путеве опредељено је 800.000,00 динара за поправку пута поред клизишта у Луњевици, 300.000,00 динара за набавку цеви и ризле, 1.270.000,00 динара за набавку опреме за зимску службу, 1.500.000,00 динара за набавку горива чија је потрошња до априла прешла половину планиране потрошње. Са петнаест путних праваца у поступку јавних набавки остварена је уштеда Јавног предузећа за путеве у износу од 12.077.000,00 динара. Та средства су распоређена Срезојевцима, Богданици, Трудељу, Брезни, Брусници, Горњој Врбави, Прањанима, Јабланици и Доњој Врбави. Равномерно су заступљена села у свим деловима наше општине и ово је новац којим општина Горњи Милановац гради локалне путеве без учешћа грађана“, истакао је председник општине Дејан Ковачевић.

Такође, председник општине истакао је да је општина Горњи Милановац, као један од оснивача Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, определила додатних 4.000.000,00 динара на име њеног учешћа у инвестиционим активностима овог јавног предузећа, 1.200.000,00 динара за накнаду штете услед уједа паса луталица, 1.100.000,00 динара Техничкој школи „Јован Жујовић“ по пресуди Апелационог суда. Председник је истакао да су школе добиле директиву да консулутују Општинског правобраниоца пре него што уђу у судски спор, а не као до сада да не обавештавају Општинску управу о покренутим споровима. Јавном предузећу за путеве опредељено је 1.500.000,00 динара на име изгубљеног судског спора за накнаду штете, изгубљене добити и трошкова парничног поступка. Трећи спор за који општина мора да определи додатна средства су за Месну заједницу Рудник за исплату зарада у износу од 820.000,00 динара а тиче се исплате накнаде зараде и судских трошква за плату секретара Месне заједнице. „Тај проблем је актуелан већ неколико година али нажалост нико није хтео да га решава. Сада већ бивши председник Месне заједнице био је у обавези да решава питање плате запосленог, а не да тај проблем оставља, јер јасно у уговору пише да је Месна заједница дужна да обезбеди зараду запосленом секретару“, рекао је председник општине. Код Предшколске установе „Сунце“ кроз ребаланс буџета извршено је преусмеравање средстава у износу од 3.450.000,00 динара у циљу опремања новосаграђеног простора за смештај деце. Одговарајући на примедбе одборника Драгана Ђорђевића да је Месној заједници Прањани опредељено 2.000.000,00 динара за решавање судских спорова, председник општине истакао је да је износ од 2.000.000,00 динара опредељен Општинској управи општине Горњи Милановац а не Месној заједници Прањани и то за образовање канцеларије Општинске управе, како би се олакашло грађанима са тог подручја да не долазе свакодневно у Горњи Милановац. Што се тиче Месне заједнице Горњи Милановац, од следеће године, накнада од вашара неће бити у надлежности Месне заједнице, а неће постојати ни накнада за председника Савета месне заједнице као ни за чланове док општина не буде консултована око тога.

Скупштина општине је са 44 гласа „ЗА“, без гласова „ПРОТИВ“ и без „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину.

У наставку седнице донета је Одлука о финансијској подршци породици за новорођену децу. „Законом о финансијској подршци породици са децом уређује се, поред осталог, посебан подстицај рађању кроз установљење права на родитељски додатак као облик финансијске помоћи за прво, друго, треће и четврто дете. Чланом 9. став 4. истог закона предвиђена је могућност да општина може да утврди и већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање. Овом Одлуком утврђује се право на општински родитељски додатак који може остварити мајка под условом да у моменту рођења детета има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац. Такође, водећи рачуна о досадашњој пракси у примени претходне Одлуке где су одређена лица остајала без права на општински родитељски додатак, иако су деца рођена на територији наше општине и у породици која живи на територији наше општине, предвиђене су посебне ситуације у којима мајка остварује право под посебним условима. Прва таква ситуација је када мајка има статус избеглог, односно интерно расељеног лица, под условом да на дан рођења детета има боравиште на територији општине Горњи Милановац; да живи у браку, односно ванбрачној заједници, са оцем детета који има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац минимум годину дана пре рођења детета; друга ситуација је да мајка нема држављанство Републике Србије, а живи у браку односно вабрачној заједници са оцем детета који има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац минимум годину дана пре рођења детета. Овим изузецима омогућен је равноправан третман мајки са пребивалиштем на територији општине са мајкама у статусу избеглог или интерно расељеног лица са боравиштем на територији општине и недржављанки које су се доселиле и засновале заједницу живота са оцем детета који има пребивалиште на територији наше општине. Поред тога право на родитељки додатак остварује се и за петорођену и децу каснијег реда рођења без ограничења, док се републички додатак може остварити закључно са четвртим дететом. За прворођено и другорођено дете износ од 60.000,00 динара, исплаћује се тако што се износ од 30.000,00 динара исплаћује једнократно и још 30.000,00 динара у шест једнаких месечних рата. За трећерођено и децу каснијег реда рођења износ је повећан на 100.000,00 динара, с тим што се износ од 70.000,00 динара исплаћује једнократно и још 30.000,00 динара у шест једнаких месечних рата. Поред овог права утврђено је и посебно право на новчану честитку у износу од 60.000,00 динара мајци прворођене бебе у Новој години у Општој болници у Горњем Милановцу, без обзира да ли има пребивалиште на територији наше општине. О правима из ове Одлуке у првом степену одлучује решењем председник општине, као наредбодавац буџета, а на предлог Општинске управе, којој корисници подносе захтев са пропратном документацијом. По жалби на првостепено решење одлучује Општинско веће општине Горњи Милановац. Овим су решене нелогичности претходне одлуке према којој се одлучивало о правима на основу решења Општинске управе које само по себи није било довољно већ је у сваком конкретном случају морало бити доношено решење председника општине о преносу средстава за исплату са позиције председника општине на текући рачун корисника права који је одређен решењем“, истакао је начелник Општинске управе Александар Јевтовић.

Скупштина општине донела је Одлуку о оставривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине Горњи Милановац. С обзиром да је 25.06.2016. године измењен Правилник Републичког фонда за здравствено осигурање о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2016. годину, предвиђено је да се о трошку средстава обавезног здравственог осигурања финансира и трећи покушај вантелесне оплодње. Према новој Одлуци о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине Горњи Милановац право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари пар уколико је претходно без успеха имао три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравстевног осигурања. Предвиђен је и изузетак којим право на накнаду трошкова може да оствари и пар који је имао само један или два неуспешна покушаја вантелесне оплодње и то уколико је жена навршила 38 година пре него што је могла да искористи право на максималан број покушаја на терет средстава обавезног здравственог осигурања. О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује председник општине решењем, на основу кога се са корисницима закључује уговор. Средства која се одобравају и преносе здравственој установи по основу уговора су строго наменска и не смеју се користити у друге сврхе сем за плаћање трошкова вантелесне оплодње.

Такође, донета је Одлука о стипендирању ученика и студената са територије општине Горњи Милановац. „Овим предлогом круг корисника општинске стипендије проширен је у односу на досада важећу Одлуку о стипендирању ученика и студената. Новина је да ће општина стипендирати студенте прве године студија који су у претходној години завршили средњу школу и били носиоци Вукове дипломе. Поред тога, постигнути резултат на студијама се неће утврђивати за све године студија, као до сада, него само у односу на претходну завршену годину. Неопходно је да студент у претходној години студија оствари просек од најмање 8,5. Тиме се жели наградити нечији труд и рад у претходној години и подстицати на рад и остваривање резултата и у наредној години студија. Сам поступак је прецизиран и поједностављен. Смањен је обим докумената које ученици и студенти прилажу. Наиме, укинута је обавеза да ученици и студенти уз осталу документацију прилажу и уговор који би уколико би добили стипендију потписали са општином. Конкурс сваке године расписује Комисија за ученичке и студентске стипендије, коју именује Општинско веће, а која има председника и 4 члана. Жалба на одлуку Комисије може се упутити Општинском већу. Износе стипендија утврђује председник општине, који закључује уговоре о стипендирању. Исплата се врши преко пословне банке у десет месечних рата“, истакао је начелник Општинске управе Александар Јевтовић. Председник општине, дискутујући по овој тачки, истакао је да је ово први пут да општина награђује студенте прве године студија и да је категорија носиоца Вукове дипломе најбоља коју смо могли наћи јер ипак су то ученици који су репрезент наше општине и општина требе да стипендира њихово школовање од прве године студија.

На седници Скупштине општине донета је и Одлука о праву на бесплатан боравак трећег и сваког наредног детета са територије општине Горњи Милановац у Предшколској установи „Сунце“, као и Одлука о изменама и допунама одлуке о Општинском правобранилаштву општине Горњи Милановац.

Усвојена су и следећа акта: Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Горњи Милановац за 2016. годину, Закључак о усвајању Информације о припремљености основних и средњих школа на територији општине Горњи Милановац за почетак школске 2016/2017. године, Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац за 2015. годину, Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац за 2016. годину.

У даљем току седнице Скупштина општине дала је сагласност на: Измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ за 2016 .годину, Измене и допуне финансијског плана и програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за 2016. годину, Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац за 2016. годину као и Измене програма пословања Јавног предузећа „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац.

Донет је Закључак о усвајању Извештаја о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Букуља“ за период од 15.04. – 15.07.2016. године. Усвојен је извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Рзав“ Ариље за период јануар – јун 2016. године.

Скупштина општине утврдила је Предлог решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта и упутила га Министарству пољопривреде и заштите животне средине ради доношења Решења о образовању Комисије.

Донето је Решење о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Горњи Милановац, као и Решење о разрешењу члана Школског одбора ЕТШ „Књаз Милош“ Горњи Милановац, као представника јединице локалне самоуправе.

На седници нико од одборника није поставио одборничко питање.

Previous О Милановцу у Дневнику

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I