Eng

Es

It

Sp

Одржана шеста седница Општинског већа

Одржана шеста седница Општинског већа

На данас одржаној седници Општинског већа разматрано је 13 тачака дневног реда.

На почетку седнице Општинско веће донело је Заључак о утврђивању Предлога одлуке о финансијској подршци породици за новорођену децу на територији општине Горњи Милановац и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање. Овом Одлуком утврђује се право на Општински родитељски додатак који може остварити мајка под условом да у моменту рођења детета има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац. Такође, водећи рачуна о досадашњој пракси у примени претходне Одлуке где су одређена лица остајала без права на општински родитељски додатак иако су деца рођена на територији наше Општине и у породици која живи на територији наше Општине предвиђене су посебне ситуације у којима мајка остварује право под посебним условима а то су да мајка има статус избеглог/интерно расељеног лица, под условом да на дан рођења детета има боравиште на територији општине Горњи Милановац; да живи у браку /ванбрачној заједници са оцем детета који има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац минимум годину дана пре рођења детета; као мајка која нема држављанство Републике Србије, а живи у браку /вабрачној заједници са оцем детета који има пребивалиште на територији општине Горњи Милановац минимум годину дана пре рођења детета. Овим изузецима омогућен је равноправан третман мајки са пребивалиштем на територији општине са мајкама у статусу избеглог или интерно расељеног лица са боравиштем на територији општине и недржављанки које су се доселиле и засновале заједницу живота са оцем детета који има пребивалиште на територији наше општине. Право на родитељки додатак остварује се и за петорођену и децу каснијег реда рођња без ограничења, а за републички родитељски додатак закључно са четвртим дететом.

У односу на претходну Одлуку промењени су и износи општинског родитељског додатка. За прворођено и другорођено дете износ од 60.000,00 динара, исплаћује се тако што се износ од 30.000,00 динара исплаћује једнократно и још 30.000,00 динара у шест једнаких месечних рата. За трећерођено и децу каснијег реда рођења износ се увећава на 100.000,00 динара, с тим што се износ од 70.000,00 динара исплаћује једнократно, а износ од 30.000,00 динара у шест једнаких месечних рата.

Поред овог права утврђено је и посебно право на новчану честитку у износу од 60.000,00 динара мајци прворођене бебе у Новој Години у Општој болници општине Горњи Милановац без обзира да ли има пребивалиште на територији наше општине.

Такође оно што је новина у односу на претходну Одлуку тиче се решавања о правима из Одлуке. Наиме о правима из ове Одлуке у првом степену одлучује Председник општине, на предлог Општинске управе, којој корисници подносе своје захтеве, док по жалби на првостепено решење решава Општинско веће општине Горњи Милановац. Тиме су решене нелогичности претходне одлуке према којој се одлучивало о правима на основу решења Општинске управе које само по себи није било довољно да се у сваком конкретном случају изврши исплата већ је Председник општине на основу решења Општинске управе морао да доноси посебна решења о исплати.

Председник општине Дејан Ковачевић је истакао да ће по први пут у Горњем Милановцу избегла и интерно расељена лица моћи да остваре право на ову накнаду, јер протеком година колико они бораве на нашој територији увидели смо да су то наши суграђани који се морају уклопити у наше друштво, а општина је дужна да им обезбеди равноправан третман. Такође, председник је истакао да ће и у наредном периоду, у зависности какво буде стање у буџету, Општина изналазити боља решења и ову одлуку мењати а све у циљу подстицања наталитета у нашој општини.

У оквиру треће тачке дневног реда Општинско веће донело је Закључак о утврђивању Предога одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине Горњи Милановац и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање. Наиме, 25.06.2016.године измењен је Правилник Републичког фонда за здравствено осигурање о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2016.годину којим је предвиђено да се о трошку средстава обавезног здравственог осигурања финансира и трећи покушај вантелесне оплодње. Према новој Одлуци о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из буџета општине Горњи Милановац право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може да оствари пар уколико је претходно без успеха имао три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравстевног осигурања. Предвиђен је и изузетак којим право на накнаду трошкова може да оствари и пар који је имао само један или два неуспешна покушаја вантелесне оплодње и то уколико је жена навршила 38.година пре него што је могла да искористи право на максималан број покушаја на терет средстава обавезног здравственог осигурања. О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одлучује Председник општине решењем на основу кога са корисницима закључује уговор. Средства која се одобравају и преносе здравственој установи по основу уговора су строго наменска и не смеју се користити у друге сврхе сем за плаћање трошкова вантелесне оплодње.

Општинско веће донело је Закључак о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о Општинском правобранилаштву и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање. Наиме, Одлуку о Општинском правобранилаштву од 10.06.2016.године, неопходно је изменити само у делу који се односи на пречник печата, тј.уместо досадашњих 45 мм треба да стоји 32 мм. У осталом делу Одлука остаје непромењена.

На данашљој седници донето је Решење о расподели средстава по основу јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Горњи Милановац у 2016.години.

Донет је Закључак о усвајању записника Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса и напада паса луталица.

У даљем току седнице донета су Решења о давању сагласности на измене финансијског плана Музеја рудничко- таковског краја Горњи Милановац за 2016.годину, Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова и планова рада месних заједница Прањани, Шилопај и Каменица за 2016.годину, Решења о употреби средстава текуће буџетска резерве као и Решења о промени апропријације.

Донет је Закључак о прихварању извештаја о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Букуља“ за период од 15.04.-15.07.2016.године и упућен Скупштини опжтине на разматрање и усвајање.

Прихваћена је одлука Управног одбора Јавног предузећа за водоснадбевање „Рзав“ Ариље, о усвајању Извештаја о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Рзав“ Ариље за период јануар-јун 2016. године и упућена Скупштини општине на разматрање и усвајање.

На данашњој седници донето је Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Горњи Милановац. Комисија ће имати задатак да лоцира парцеле у државном власништву јер се по неким прелиминарним резултатима ипак део тог земљишта обрађује а нема склапања уговора о давању у закуп, те општина нема прихода од тога. Када Комисија утврди колико се таквог земљишта обрађује, за следећу сезону ће се путем јавног надметања издати, и то је један од основних прихода Општине. Бољом контролом и наплатом тих прихода морамо надоместити губитак који ће по основу пореза на зараде бити умањен као трансфер са Републике, истако је Председник општине Дејан Ковачевић.

Previous Упозорење о могућим временским непогодама

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I