Eng

Es

It

Sp

Саопштење за јавност

Саопштење за јавност

Поводом саопштења одборничких група „Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија“ и „Млади Милановца“ од 10.06.2016. године, председник Скупштине општине Горњи Милановац Александар Јевтовић издаје следеће:

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

У саопштењу је наведено да је „Председник Скупштине обмануо јавност“. Као частан и одговоран човек овим путем достављам суду јавности једну од три пресуде Управног суда. Пресуда I-5 Уж 475/16 од 02.06.2016.године је преузета са званичне интернет презентације Управног суда http://www.up.sud.rs/cirilica/predmeti где се могу прочитати и остале две пресуде и то: I-5 Уж 476/16 од 02.06.2016.године и I-5 Уж 477/16 од 02.06.2016.године. Јасно се види да је суд жалбу ОДБИО и спорни однос решио пресудом што значи да се упустио у решавање спорног односа, односно у оцену законитости. Очекујем извињење за нанете увреде или бар да се неко потпише на саопштење, а не да се крије иза одборничке групе.

Република Србија
УПРАВНИ СУД
ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ
I-5 Уж 475/16
Дана: 02.06.2016.године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа,мр Николе Китаровића и мр Весне Чогурић, чланова већа, са судским саветником Николом Крушкоњом, као записничарем, одлучујући по жалби М.М. одборника Скупштине општине Горњи Милановац са изборне листе „Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, кога заступа пуномоћник М.В., адвокат из Ч., …, ради поништаја закључка Изборне комисије општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-31-1 од 25.05.2016.године, у правној ствари заштите изборног права, у нејавној седници већа одржаној дана 02.06.2016. године, у 15,30 часова, донео је

 

ПРЕСУДУ

 

Жалба СЕ ОДБИЈА.

 

Образложење

Ожалбеним закључком одбацује се приговор поднет од стране М. М. одборника Скупштине општине Горњи Милановац са изборне листе „Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, кога заступа пуномоћник М. В., адвокат из Ч., на уверења о избору за одборника Скупштине општине Горњи Милановац која је Изборна комисија донела на седници одржаној дана 23.05.2016.године и то на: уверење о избору М.Т. за одборника Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године, уверење о избору Ј.Р. за одборника Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године, уверење о избору М.А. за одборника Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године, уверење о избору О.С. за одборника Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године, уверење о избору С.Ж. за одборника Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године и уверење о избору Б. Р. за одборника Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године, као неблаговремен.

У жалби, изјављеној Управном суду дана 27.05.2016.године у 15,00 часова, која је у суду примљена 30.05.2016.године у 08.42 часова, жалилац наводи да је Изборна комисија закључила да је између доношења уверења о избору за одборника Скупштине општине Горњи Милановац па до подношења приговора протекло више од 24 часа, на основу чега је оценила да је приговор неблаговремен. Сматра да је овакав став Изборне комисије неправилан и незаконит, имајући у виду члан 52. став 2. Закона о локалним изборима којим је прописано да се приговор подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука односно извршена радња или учињени пропуст. Логичким и језичким тумачењем наведене одредбе изводи се закључак да рок истиче 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст, односно сутрадан у поноћ, што је потврдио и Управни суд пресудом II-4 Уж 58/2012 од 03.04.2012.године. Имајући у виду цитирани члан, јасно је да је погрешан став Изборне комисије да је протекло више од 24 часа од доношења уверења о избору за одборнике Скупштине општине Горњи Милановац, односно погрешно је везивање доношења предметног уверења за време од 10,25 часова када је завршена седница, па је предложио да суд поништи ожалбени закључак.

Изборна комисија општине Горњи Милановац у одговору на жалбу, који је са списима доставила Управном суду дана 01.06.2016.године у 11,00 часова, навела је да остаје при разлозима датим у образложењу ожалбеног закључка, истичући да се у материјално-правном смислу уверења о избору за одборнике издају као појединачна акта, на основу службене евиденције и против њих није допуштена жалба, нити се против њих могу улагати приговори. Предложила је да суд жалбу одбије.

Одлучујући о поднетој жалби, на основу члана 54. став 1. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011,) која је допуштена и изјављена од овлашћеног лица благовремено, оценом навода жалбе, одговора на жалбу и достављених списа, Управни суд је нашао да је жалба неоснована.

Из списа произлази да је Изборна комисија општине Горњи Милановац на седници одржаној дана 23.05.2016.године, поступајући по захтеву Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Горњи Милановац, издала шест уверења о избору за одборнике Скупштине општине Горњи Милановац број 2-013-6/2016-29 од 23.05.2016.године, а којима се потврђује да су М.Т., Ј.Р., М.А., О. С., С.Ж. и Б.Р. изабрани за одборнике Скупштине општине Горњи Милановац са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ на изборима одржаним 24.04.2016.године.

Против наведених уверења приговор је поднео жалилац, сматрајући да је Изборна комисија општине Горњи Милановац без основа, пре него што је Скупштина општине утврдила да је одборницима Скупштине општине, изабраним у извршне органе општине Горњи Милановац престао мандат, издала уверења о избору за одборнике Скупштине општине Горњи Милановац, новим одборницима.

Решавајући по приговору Изборна комисија општине Горњи Милановац је ожалбеним закључком од 25.05.2016.године одбацила приговор као неблаговремен, са образложењем да је између доношења уверења о избору за одборнике Скупштине општине Горњи Милановац до подношења приговора протекло више од 24 часа.

Чланом 52. став 1. Закона о локалним изборима прописано је, бирач, кандидат за одборника или предлагач кандидата има право да поднесе приговор Изборној комисији јединице локалне самоуправе због неправилности у поступку кандидовања, спровођења, утврђивања и објављивања резултата избора, а ставом 2. овог закона, прописано је да се приговор подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст.

По оцени Управног суда, како је у конкретном случају жалилац поднео приговор против уверења о избору за одборника Скупштине општине Горњи Милановац, којима се потврђује да су лица наведена у уверењима изабрана за одборнике Скупштине општине Горњи Милановац са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ на изборима одржаним 24.04.2016.године, која по правној природи не представљају одлуку Изборне комисије против које је по члану 52. Закона о локалним изборима дато право на заштиту изборног права у смислу наведеног закона. Стога је Изборна комисија општине Горњи Милановац, по оцени суда, требало да у конкретном случају приговор одбаци као недопуштен. Међутим, то што је приговор одбацила као неблаговремен, закон није повређен на штету жалиоца, па наводи жалбе нису од утицаја на друкчије одлучивање у овој правној ствари.

 

Са наведених разлога, Управни суд је на основу члана 40. став 1. и 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 111/09), који се сходно примењује на основу члана 54. став 3. и 4. Закона о локалним изборима, одлучио као у диспозитиву пресуде.

 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
дана 02.06.2016. године у 15,30 часова, I-5 Уж 475/16

 

Записничар
Никола Крушкоња, с.р.
Председник већа- судија
Љиљана Петровић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Дејан Ђурић

 

ИР

У Горњем Милановцу,
13.06.2016.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Александар Јевтовић с.р.
Previous Извештај о одржавању промоције програма подршке Развојне агенције Србије

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I