Eng

Es

It

Sp

Туризам

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво,предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију куће, апартмана, собе и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуга смештаја туристима на територији Општине Горњи Милановац.

Правни основ

Поступак категоризације угоститељских објеката за смештај типа куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства спроводи се сагласно одредбама:

Закона о угоститељству („Сл. гласник РС“, бр. 17/2019);

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);

Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Службени гласник РС“ број 83/16 и 30/17);

Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (,,Службени гласник РС“ број 48/12 и 58/16);

Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС“, број 41/10 и 48/2012 – др. правилник) 

Уредбу о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 

I.
Подношење захтева

Поступак започиње тако да се будући угоститељ обраћа јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се налази објекат за који се тражи категоризација и од које добија корисничко име и лозинку за пријаву на систем еТуриста

1) Приликом приступања систему, будућем угоститељу је доступна само опција за подношење захтева за категоризацију.
Захтев за категоризацију може поднети физичко лице које је власник угоститељског објекта или сувласник или члан породичног домаћинства власника. Чланом породичног домаћинства сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту.
– Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
– Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.
Захтев се подноси за сваки објекат посебно (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
Захтев за категоризацију се подноси преко портала е-Туриста као скениран документ, потписан од стране угоститеља.
Уз електронски захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај будући угоститељ прилаже:
2) Доказ о уплати Републичких административних такси и то:
– Такса на захтев у износу од 330,00 динара и
– Такса на решење у износу од 570,00 динара
Таксе се уплаћују на рачун број: 840-742221843-57; Модел 97; позив на број 72 041
3) Оверене сагласности за физичко лице:
– Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
– Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.
4) Доказ о власништву над објектом за физичко лице:
– За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
– Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;
– Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказ да је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган прибавља по службеној дужности;
– Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.
Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о власништву над објектом.
5) Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице:
У објекту домаће радиности (кућа, апартман соба) физичко лице може да пружа само угоститељске услуге смештаја, и у том случају физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), прибављају лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља – медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака, и у том случају уз лекарско уверење прилаже се и потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
6) Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај
7) Изјава о испуњености стандарда у категорије
8) Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став 2. ЗУП-а).

II.
Одлучивање у поступку

Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског објекта за смештај увиђајем на лицу места проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Одређивање категорије угоститељског објекта врши се, решењем које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе и важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем одлучује по поднетом захтеву појединачно за сваки објекат.
Решење о категоризацији садржи и податке о броју индивидуалних лежаја, односно врсти лежаја, као и све релевантне податке из члана 32. Закона о угоститељству.
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству трговине, туризма и телекомуникација, у року од 15 дана од дана достављања овог решења подносиоцу захтева.
Такса на жалбу износи 490,00 динара а уплаћује се на рачун број: 840-742221843- 57; Модел 97; позив на број 72 041
Прималац: Буџет Републике Србије.
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси прилаже се уз жалбу.

III.

Ако у року важења решења о категоризацији дође до промене угоститеља, нови угоститељ је дужан да пре почетка рада у том објекту прибави ново решење којим се објекат категорише.
Ако у року важења решења о категоризацији објекат престане да испуњава прописане стандарде за категорију која му је одређена угоститељ је дужан да поднесе захтев за одређивање категорије у нижу категорију.
На захтев угоститеља доноси се решење о промени категорије када објекат испуни прописане стандарде за вишу категорију.
Промена категорије угоститељског објекта за смештај врши се на начин и по поступку прописаном за одређивање категорије.

IV.

Чланом 23. став 1. Закона прописано је да решење којим се угоститељски објекат за смештај категорише престаје да важи:
1) истеком рока за који је донето;
2) доношењем решења о промени категорије;
3) губитком категорије;
4) на захтев угоститеља;
5) ако дође до промене угоститеља;
6) престанком привредног друштва, другог правног лица или предузетника, услед кога се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег регистра.

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I