Eng

Es

It

Sp

Одржана пета седница Општинског већа

Одржана пета седница Општинског већа

На данас одржаној седници Општинског већа разматрано је 28 тачака дневног реда.

На почетку седнице донето је Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Горњи Милановац. За начелника Општинске управе постављен је Александар Јевтовић, дипломирани правник из Горњег Милановца,на мандатни период од пет година.

У даљем току седнице Општинско веће прихватило је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за период од 01.01.2016. – 30.06.2016.године и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање. Наиме, Скупштина општина донела је 13.новембра 2015.године Одлуку о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину, којом су утврђени приходи и расходи буџета општине Горњи Милановац у износу од 1.332.259.000,00 динара. У првих шест месеци 2016.године приходи буџета остварени су са 43,78% или у износу од 562.020.594,00 динара од планираних 1.283.676.000,00 динара на годишњем нивоу. Најзначајније место заузима порез на доходак који је остварен у износу од 288.536.041,00 динара тј.50,76% од плана на годишњем нивоу што је 8,27% више него у у истом периоду претходне године. У оквиру пореза најзначајнија средства су остварена по основу пореза на зараде 247.471.436 динара, пореза на самосталне делатности 19.926.255 динара. Накнада за коришћење грађевинског земљишта према Закону о изградњи укинута је 31.12.2013.године па је овај приход интегрисан у порез на имовину. Meђутим, по основу преосталих дуговања из претходних година у времену када је рађен буџет за 2016. годину по овом основу планиран је прилив од 74.000.000,00 динара од чега је у овом периоду наплаћено свега 539.833,00 динара, али се мора истаћи да је након усвајања Одлуке о буџету за 2016. годину крајем 2015. године наплаћено 74.991.955,00 динара од Министарства одбране Републике Србије. „На жалост тај планирани приход усвојен одлуком о буџету остао је за 2016. годину и са тим се морамо озбиљно позабавити до краја године“, истакао је Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић. Накнада за уређење грађевинског земљишта као и накнада за коришћење минералних сировина остварене су са знатно ниском стопом, од планираних 45.000.000,00 динара од накнаде за минералне сировине у буџет општине уплаћено је само 10.652.181,00 динара. Планирани приход од општинских административних такси реализован је у овом периоду са 59,33 %. Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје бележи значајан раст чак 50% и у овом периоду уплаћено је 7.310.123,00 динара што је на нивоу 73,10 % од годишњег плана. Значајно је истаћи да су уплаћена средства у буџет општине од стране појединаца из сеоских месних зајеница у овом периоду износила свега 7.568.610 динара, што износи 18,60% од планираних износа за 2016. годину. „Значи Јавно предузеће за путеве није радило свој посао“, истакао је Председник општине.

Што се тиче планираних расхода и издатака Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2016. годину износе 1.332.259.000 динара и у овом периоду су извршени у износу од 539.872.186 динара тј.40,53%. Расходи и плате код свих буџетских корисника извршени су у просеку са 49,53%, а појединачно извршење односи се на:

Скупштину општине чији су укупни расходи извршени са 44,51%,

Председника општине чији су укупни расходи извршени су са 45,20% од плана на годишњем нивоу али на поједним позицијама су средства готово 100% потрошена наравно у предизборној кампањи, као и средства за пољопривреду. Такође утрошен је велики део средстава са позиције социјалних давања. Текућа буџетска резерва је пред изборе немилосрдно трошена на тим чувеним телефонским седницама те је од планираних 14.000.000,00 динара за првих шест месеци потршено око 8.000.000,00 динара. Решењима Општинског већа од планираних 14.000.000,00 динара текуће буџетске резерве за првих шест месеци текуће године распоређено је 7.901.910,00 динара, а од овог износа извршено је 5.203.524,24 динара, што се тиче сталне буџетске резерве распоређено је 173.000 динара.

Општинску управу општине Горњи Милановац чији су расходи на позицији капиталних улагања на развоју заједнице од планираних 225.000.000,00 динара намењених за изградњу и капитално одржавање зграда и грађевинских објеката као и прибављања земљишта, у овом периоду утрошено је 87.372.524,00 динара или 38,83 % од плана. Ребалансом буџета пребачена су средства са позиције Тешића куће, затим 20.000.000,00 динара намењених за реконструкцију дечијег одмаралишта у Буљарици као и претходних година и ових шест месеци стоје неутрошена. Председник општине је истакао да се под хитно морају предузети мере за заштиту наше имовине и ствари у тим објектима. Што се тиче Фонда за заштиту животне средине од планираних 13.020.000,00 динара потрошено је 4.059.167,00 динара од чега је 3.500.722,00 динара исплаћено за изношење смећа са подручја сеоским месних заједница.

Дому здравља од 32.000.000 динара колико је опредељено буџетом исплаћено је 26.311.114,00 динара за плате и друге обавезе за запослене који су изнад броја запослених који је утврђен кадровским планом Министарства здравља Републике Србије, с тим што је новим ребалансом буџета општине Горњи Милановац опредељено још додатних 36.000.000,00 динара што за ову годину износи преко 68.000.000,00 динара. Планирана средства за основно образовање у 2016.години износе 94.000.000,00 динара од чега је у првих шест месеци потрошено 41.990.500,00 динара или 44,67%.Највећи део средстава је утрошен за плаћање превоза ученика и наставника 24.479.184,00 динара. Овај расход је скоро удвостручен у односу на исти период 2015.године. Трошкови грејања и утрошка електричне енергије у овом периоду су за 28,22% већи у односу на исти период прошле године. Код инклузивног образовања од планираних 5.700.000,00 динара у овом периоду утрошено је 2.439.690,00 динара, док је за средње образовање финансијски план прихода извршен са 44,46%, те су и код њих расходи за превоз запослених удвостручени у односу на претходну годину. За финансирање Предшколске установе „Сунце“ утрошено је 55.321.363,00 динара или 47,69%. Највеће извршење расхода је код плата 46,070.776,00динра. Законом о буџетском систему прописано је да се изузетно у 2016. годину могу повећавати плате запосленима у појединим секторима па и предшколским установама за 4% те су због увећаних основица за исплату плата ребалансом буџета обезбеђена средства у износу од 2.600.000,00 динара. Што се тиче Центра за социјални рад планирани расходи су извршени са 39,57%. Код Установе за културу, уметност и ваншколско образовање „Културни центар“ Горњи Милановац извршење расхода износи 50,90%, код Музеја рудничко- таковског краја, 49,18 %, код Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Код ових установа извршење расхода се одвијало у оквирима планираних средстава тако да није било већих одступања осим код превоза и јубиларних награда као и код плаћања рачуна за електричну енергију. Укупни расходи код Спортског савеза су извршени са 51,48 %, Туристичке организације општине Горњи Милановац са 50,82 %. Код ЈКП „Горњи Милановац“ из Горњег Милановца у овом периоду утрошено је 2.656.041,00 динара од планираних 40.000.000,00 динара и то за изградњу водовода Горњи Милановац- Рудник. ЈП“Рзав“ Ариље у овом периоду испоставило је рачун у вредности од 36.134,00 динара од планираних 3.000.000,00 динара. ЈП за изградњу општине Горњи Милановац у овом периоду од планираних 136.000.000,00 динара из буџета општине Горњи Милановац пренето је 53.516.322,00 динара или 39,35% од годишњег плана што је значајно повећање у односу на прошлу годину 26,15% . Расходи планирани за ЈП за путеве општине Горњи Милановац за првих шест месеци 2016. године извршени су са 16,83%. Укупна средства ЈП „Спортско – рекреативни центар“ Горњи милановац износе 16.500.000,00 динара, а у периоду од 01.01.-30.06.2016.године реализовано је 6.783.592,00 динара односно 41,11%.

Такође, прихваћене су и упућене Скупштини општине на разматрање и давање сагласности Измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“ из Горњег Милановца за 2016. годину и Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац.

Донета су Решења о давању сагласности на измене финансијског плана Установе за културу, уметност и ваншколско образовање „Културни центар“ Горњи Милановац, Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац, Центра за социјални рад Горњи Милановац, Туристичке организације општине Горњи Милановац, Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, Дома здравља Горњи Милановац за 2016. годину, На седници су донета и Решења о давању сагласности на измене финансијских планова за 2016. годину за основно, инклузивно и средње образовање.

Општинско веће донело је Решења о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова директних буџетских корисника: Скупштине општине Горњи Милановац, Председника општине Горњи Милановац и Општинске управе општине Горњи Милановац за 2016. годину.

У оквиру 20. тачке Веће је донело решење о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова и планова рада више месних заједница са сеоског подручја за 2016. годину, а посебним решењем није дало сагласност на измене финансијског плана за 2016. годину Месне заједнице Горњи Милановац.

На данашњој седници образована је Комисија за разматрање захтева за накнаду штете настале услед уједа паса луталица или напада паса луталица на домаће животиње.

Донето је Решење о утврђивању месечне плате лицима које поставља Општинско веће општине Горњи Милановац, начелника Општинске управе општине Горњи Милановац и Општинског правобраниоца општине Горњи Милановац.

Донет је Закључак о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Горњи Милановац да закључује споразуме ради наплате судских трошкова по правноснажно окончаним споровима по тужбама запослених Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац против тужене општине Горњи Милановац.

Општинско веће прихватило је Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац за 2015.годину, Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац за 2016. годину, као и Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Горњи Милановац за 2016. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање.

На крају, Општинско веће донело је Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве.

 

Previous Председник пустио у рад водовод

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I