Eng

Es

It

Sp

Трећа редовна седница Скупштине општине Горњи Милановац

Трећа редовна седница Скупштине општине Горњи Милановац

Скупштина општине Горњи Милановац одржала је у уторак 05.07.2016. године своју трећу редовну седницу.

Председник Скупштине општине Горњи Милановац Александар Јевтовић обавестио је одборнике да је пре почетка седнице обавештен да су жалбе одборника Мирослава Миловановића упућене Управном суду у Београду након одржане друге редовне седнице 10.06.2016.године, а везане за одлуке о потврђивању мандата одборницима, одбачене, и на тај начин су отклоњене све сумње везане за законитост рада овог сазива Скупштине општине.

Скупштина општине је у оквиру прве тачке дневног разматрала Предлог одлуке о прихватању предлога за доношење Статута општине Горњи Милановац. Том приликом шеф одборничке групе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ Милисав Мирковић је изјавио да је Статут донет 2014. године и да не види посебне разлоге због чега се Статут сад мења. Председник општине Дејан Ковачевић одговарајући на ове примедбе је истакао да је Статут донет 2008. године да је имао измене 2011., 2012. и 2014. године те је потребно донети један целовит текст који ће бити прилагођен времену у коме живимо и усклађен са важећим законским прописима. Радна група је састављена искључиво од правника који ће са нацртом изаћи у јавност 01.09.2016. године.

Скупштина општине је са 25 гласова „ЗА“ без гласова „ПРОТИВ“ и са 12 „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Одлуку о прихватању предлога за доношење Статута општине Горњи Милановац.

Друга тачка дневног реда била је Разматрање Предлога одлуке о завршном рачуну буџета општине Горњи Милановац за 2015.годину.

Дискутујући по овој тачки дневног реда шеф одборничке групе “ Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ Милисав Мирковић изјавио је да његова одборничка група не прихвата овакву поручену политичку ревизију без одобрења Државне ревизије и без спроведене јавне набавке за израду извештаја и да ће захтевати да преглед финансијског извештаја обави Државна ревизија, као и да Општинско веће није утврдило Предлог одлуке о усвајању завршног рачуна за 2015. годину до 01.06.2016. године до када је био рок.

Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић истакао је да је иста ревизија 2011. године вршила ревизију буџета за 2010. годину. Оно што је најбитније је да је Државна ревизорска институција дала сагласност да екстетрну ревизију завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2015. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова резије финансијских извештаја прописаних законом којим се утврђује рачуноводсво и ревизија и са говоринице свим одборницима показао сагласност Државне ревизорске институције. Такође, председник је истакао и да Општинско веће може ангажовати екстерну контролу финансијско-материјалног пословања што је и учињено и да за све постоје документа.

Што се тиче саме ревизије општина Горњи Милановац није покренула поступак увођена Финансијског управљања и контроле. У склади са чланом 81. Закона о буџетском систему и Правилником који прати закон, систем финансијског управљања и контроле требало је завршити до 31. марта 2014. године, међутим увођење система ФУК-а до дана завршетка ревизије није завршено што има материјални значај на финансијски резултат.

У току ревизије ревизорски тим утврдио је да је учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима исказан износ од 729.638.000,00 динара што говори да је комплетна имовина јавних предузећа уписана као учешће у капиталу, то практично значи да се сва имовина која је власништво општине Горњи Милановац води на Јавна предузећа и тако се њихови биланси не слажу тј. већи су него што треба да буду.

Извршени издаци за набавку нефинансијске имовине, а који износе 498.457.000,00 динара, односе се углавном на зграде и грађевинске објекте нису у складу са законским прописима и скупштинском одлуком тј. Општинска управа је у трошењу буџетских средстава поступала супротно важећим законским прописима тако да је од планираних 376.878.165,00 динара реализовано 308.991.755,00 динара. Законским прописима и скупштинском одлуком уређено је да се финснсирање изградње грађевинских објеката и капитално одржавање реализује преко Јавног предузећа за изградњу, односно индиректног буџетског корисника али то није испоштовано, те је на овај начин Општинска управа поступила супротно важећим законским прописима, а то у пракси значи да Општинска управа општине Горњи Милановац сама себи издаје грађевинску дозволу, а решавајући по захтеву Општинске управе општине Горњи Милановац. Онда та иста Општинска управа издаје инвеститору Општинској управи сагласност да даље води ту инвестицију.

Увидом у релевантну документацију финансијског пословања месних заједница, ревизорски тим закључио је да је редовна пракса руководства месних заједница да преузимају обавезе изнад одобрених апропријацијом и да су се руководства месних заједница понашала недовољно озбиљно и неодговорно, а један од показатеља је и самостално уговарање јавних набавки што доводи до тога да се све услуге које треба реализовати преко месних заједница уситњавају и не подлежу Закону о јавним набавкама те је чест случај да се једна иста набавка мале вредности уговара неколико пута у току године, а истовремено једну исту услугу набављају свих 51 месних заједница.

Ревизијом је утврђено да се против општине Горњи Милановац и других индиректних корисника буџета води велики број судских имовинско-правних спорова и да њихова укупна вредност на дан биланса износи 70.364.000,00 динара.

„Када су прошли избори господин Мирковић је закључио уговор са фирмом „Интер клима“ 06.05.2016. године на износ од 7.000.000,00 динара за реконструкцију Дома културе. Сви се сећамо да је Дом културе свечано отворен у предизборној кампањи, значи пре овог датума али 06.05.2016. године се наручују неки додатни радови који се до 12.05.2016. године завршавају, а 12.05.2016. године је била конститутивна седница Скупштине на којој је господин Мирковић разрешен. Ту су једнокрилна противпожарна врата, да ли их има не знамо јер није извршена промопредаја објекта. Нисам био на отварању али претпостављам да су имала нека врата. Алуминијумска фасада, унутрашња израда и постављање алуминијумског трокрилног прозора, ваљда је био прозор и пре него што је отворен, набавка, транспорт и монтажа француске ограде, шта је то не знам. Има ту ставки колико хоћете, за све укупно 7.000.000,00 динара па ми није јасно како се све то трошило наменски и како то нико ништа није прекршио, само смо ми дошли бахати и рекли да то тако више не може. Е па не може!“ рекао је Председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић. Занимљиво је и то да је један део изградње водила Општинска управа општине Горњи Милановац и начелница, а други део Милисав Мирковић.

Ковачевић је овом приликом истакао што се тиче социјалних давања, не сме се више дозволити да се употребљава место и функција Председника општине и да се на тај начин директно утиче на вољу грађана, као што је била пракса до сада да Председник општине доноси одлуке о Комисијама и ко ће да буде у тим комисијама без одлуке Скупштине и Већа.

Скупштина је са 42 гласа „ЗА“ без гласова „ПРОТИВ“ и без „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Одлуку о завршном рачуну општине Горњи Милановац чији је саставни део извештај екстерне ревизије.

Трећа тачка дневног реда била је Разматрање Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2016.годину.

Дискутујући по овој тачки дневног реда, Председник општине Дејан Ковачевић истакао је да је овим ребалансом највише одвојено за инвестиције, јер све што је започето мора се завршити да бисмо следеће године ушли у капиталну инвестцију изградње приступне саобраћајнице, на тој позицији имаћемо 16.000.000,00 динара и то ће бити довољно као учешће Општине за израду пројектне документације за саобраћајницу. За Предшколкску установу „Сунце“ у Горњем Милановцу опредељено је 26.000.000,00 динара, тако да ће се до краја године завршити комплетна инвестиција Анекс како би од Нове године деца могла користити тај објекат. За санацију депоније „Вујан“ Општина ће издвојити 10.000.000,00 динара, и исто толико Јавно комунално предућеће „Горњи Милановац“ како би депонија „Вујан“ била привремено санирана за неке 4 године. За реконструкцију пута Савинац-Шарани-Смедраж општина ће издвојити 7.500.000,00 динара како би био комплето асфалтиран. Још додатних 8.000.000,00 динара опредељено је на позицију прибављања грађевинског земљишта, укинута је позиција Тешића куће. Општина ће ући у процедуру прибављања земљишта 28.000.000,00 динара имамо опредељених на овој позицији колико износи дуг који фирма „Градитељ“ има према Општини за порез. Јавном предузећу за изградњу општине опредељено је 26.300.000,00 динара за текуће радове за изградњу улица, кишне и фекалне канализације. За наставак градње водовода у Брђанима опредељено је 4.000.000,00 динара чиме ће се после више година завршити ова инвестиција и сви грађани у Брђанима имати воду. Овим ребалансом предвиђено је и 15.000.000,00 динара субвенција за пољопривреду, због великог интересовања наших пољопривредних произвођача и због политике коју Влада Републике Србије заступа општина Горњи Милановац жели да да већи значај пољопривреди. Што се тиче Дома здравља у Горњем Милановцу овим ребалансом општина је преузела обавезу од 36.470.000,00 динара и то превазилази 60.000.000,00 динара опредељених средстава у овој години што доста неповољно утиче на буџет општине имајући у виду да се од ових средстава финансирају и редовне плате за период мај-децембар 2016.године, као и неисплаћене плате од априла 2014. године до децембра 2015.године. Такође нешто што је требало да буде опредељено буџетом, а није досада је превоз предшколаца и њихових пратилаца. Изменом Закона о основама система образовања и васпитања општина је дужна да финансира њихов превоз. Основном образовању ребалансом је опредељено укупно 16.000.000,00 динара. Председник је истакао и да је општина добила 3.551.000,00 динара од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику која ће бити распоређена на финансирање смештаја деце у прихватилиштима, ангажовање персоналних асистената у школама као и доградњи такозване „сензорске собе“ у Првој основној школи намењеној деци која се налазе у стању посебне потребе.

На питање одборника Мирослава Миловановића зашто ове године пољопривредници из наше општне нису ишли на сајам пољопривреде, Председник општине је одговорио да одлазак на сајам не треба да изгледа као екскурзија како је била пракса до сада већ да се квалитетно организује како би научили нешто едукативно. Подседтио је одборнике да је претходне године приликом одласка на сајам вођа пута био директор ЈП Спортско рекреативни центар и да се свраћало у тзв „кућу фудбала“ па да је у повратку аутобусу нестало горива у Заграђу.

Скупштина општине је са 42 гласа „ЗА“, без гласова „ПРОТИВ“ и без „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Одлуку о изменама и допнама Одлуке о буџету општине Горњи Милановац.

Четврта тачка дневног реда била је Разматрање Предлога одлуке о Општинској управи.

Председник Скупштине општине Александар Јевтовић је приликом свог излагања везаног за Предлог Одлуке о Општинској управи општине Горњи Милановац истакао је да су Предлогом јасно одређени послови Општинске управе, а посебно се осврнуо на одредбе везане за Канцеларију за пољопривреду, Канцеларију уа локални економски развој и Канцеларију за заштиту животне средине. Одговарајући на примедбе одборника опозиције а везане за реорганизацију Општинске управе и да ли ће евентуално постојати сукоб надлежности приликом спајања неких организационих јединица, председник Јевтовић је истакао да сукоба надлежности неће бити и да су њихове надлежности јасно одређене у складу са законом. Раније то није био случај за изградњу Дома културе где је Одељење за урбанизам било надлежно да изда грађевинску дозволу затим то исто одељење је вршило грађевинске радове што се и у најекстензивнијем тумачењу закона не може извући као надлежност Одељења за урбанизам. Затим је Општинска управа контролисала Општинску управу тачније Одељење за урбанизам, да би то исто Одељење Општинској управи издало решење да мора сама себи да изда употребну дозволу, а Општинска управа то није способна да уради.

Што се тиче примедаба на формирање Општинског правобранилаштва као петог органа Општине, Јевтовић је истакао да није прекршен Статут општине Горњи Милановац. Наиме, Статутом локалних самоуправа предвиђени органи су: Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине и Општинска управа. Новим Законом о правобранилаштву који је донет у мају 2014.године јединицама локалне самоуправе остављен је рок од 6 месеци да донесу одлуку о својим правобранилаштвима, што општина Горњи Милановац из непознатих разлога није учинила.

Када је у питању рад Месних заједница, Одељење за месне заједнице ће бити расформирано, начелник ће бити распоређен на неко друго радно место као и остали радници, дакле неће бити отпуштања.

Скупштина општине је са 25 гласова „ЗА“, без гласова „ПРОТИВ“ и са 9 „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Одлуку о Општинској управи општине Горњи Милановац.

У даљем току седнице Скупштина општине је донела Одлуку о образовању Савета за здравље за територију општине Горњи Милановац, Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа или напада паса луталица, донела Решење о давању претходне сагласности Основној школи „Арсеније Лома“ на Руднику за давање у закуп за време летњег распуста отворених спортских терена и фискултурне сале, уписаних у листу непокретности број 455 КО Рудник, донела Закључак о усвајању Програма обнове објеката за уређења водотокова у општини Горњи Милановац.

Усвојени су Извештаји о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Горњи Милановац за 2015.годину, Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац, Установе за културу , уметност и ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац, Музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац, Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, Туристичке организације општине Горњи Милановац. Донет је Закључак о прихватању Одлуке Управног одбора Јавног предузећа „Рзав“ Ариље број 333/2016,334/2016 и 335/2016 од 08.06.2016.године.

Када је у питању Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља Горњи Милановац за период 01.01-31.12.2015. године, Председник општине Дејан Ковачевић је истакао да је један од већих проблема у раду саме установе било и прекомерно страначко запошљавање искљчиво припадника СПС-а које грађане општине кошта преко 68.000.000,00 динара, иако је претходни сазив Општинског већа донео Закључак о обустави запошљавања без сагласности Министарства, РФЗО и општине Горњи Милановац, продужавање уговора на 6 месеци без сагласности оснивача и Министарства упркос томе што је на састанку код заменика Председника општине Јадранке Достанић речено да се мора тражити сагласност од Министарства. Дом здравља нема усвојену систематизацију за 2015.годину. Радна група формиурана са задатком за испитивање стања у Дому здравља детаљно је размотрила тражени материјал из кадровске, правне и финансијске службе, за разлику од претходне Радне групе на челу са бившом начелницом Општинске управе Горицом Петровић која није предузела ништа да се стање у Дому здравља поправи на неки начин или да се бар заустави противзаконито запошљавање.

„Хајде да видимо како тај Дом здравља може да ради да се финансира, а да не буде стално на леђима локалне самоуправе. Мислим да Дом здравља има доста запослених, доста људи живи од тога и велику помоћ наши грађани очекују од тих доктора и те установе. Ми не смемо дозволити да то немају али морамо видети како. Да је дошао било ко други на власт, директорка Дома здравља би била смењена“, изјавио је члан Општинског већа Десимир Јовановић.

Скупштина општине је са 13 гласова „ЗА“, 25 гласова „ПРОТИВ“ и без „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Закључак о неусвајању Извештаја о раду и финансијском пословању Дома здравља општине Горњи Милановац за период од 01.01-31.12.2015.године.

Скупштина општине је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о радним односима, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Горњи Милановац, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Горњи Милановац.

Донета су Решења о укидању и проглашењу својства јавног добра у општој употреби и исправци граница суседних катастарских парцела број 21533/3, 21533/4, 21784/2 и 21531/2 КО Горњи Милановац, Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана и програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за 2016.годину, као и Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана и програма пословања Јавног предузећа за путеве општине Горњи Милановац.

На седници Скупштине општине образована су стална радна тела Скупштине општине Горњи Милановаци то: Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта, Комисија за давање на коришћење градског грађевинског земљишта, Комисија за притужбе, предлоге и друге представке, Комисија за давање предлога назива улица, тргова и установа, Одбор за буџет и финансије, Одбор за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Одбор за друштвене делатности, Одбор за пољопривреду и село и Одбор за омладину и спорт.

Скупштина општине је са 25 „ЗА“, 13 гласова „ПРОТИВ“ без „УЗДРЖАНИХ“ гасова донела Решење о разрешењу директора Дома здравља општине Горњи Милановац.

У оквиру тридесет друге тачке дневног реда Скупштина је са 25 гласова „ЗА“ без гласова „ПРОТИВ“ и са 12 „УЗДРЖАНИХ“ гласова донела Решење о именовању Алексадра Чивовића, доктора стоматологије из Горњег Милановца за в.д директора Дома здравља Горњи Милановац.

У наставку седнице, донета су Решења о разешењу чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Горњи Милановац као и четири члана Управног одбора Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац. Услед истека периода на који су именовани донета су Решења о разрешењу Управних и надзорних одбора осталих установа чији је оснивач општина Горњи Милановац. Поред тога донета су Решења о именовању Управних и Надзорних одбора, Установе за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац, Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац, Туристичке организације општине Горњи Милановац, Апотеке Горњи Милановац. Разрешени су и именовани чланови Школског одбора ОШ „Краљ Александар I“ Горњи Милановац као и Школског одбора Гимназије „Таковски устанак“ Горњи Милановац као представника запослених и као представника Савета родитеља.

На крају заседања у складу са одредбом члана 166. став 2. Пословника о раду скупштине општине, одборници Кристина Милошевић, Мирослав Миловановић и Србољуб Нешовић су поставили одборничка питања.

Previous Отворена ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I