Eng

Es

It

Sp

Одржана седница Општинског већа

Одржана седница Општинског већа

У Великој сали органа општине Горњи Милановац одржана је седница Општинског већа општине Горњи Милановац. На дневном реду нашло се 36 тачака. Седници је присуствовало 11 чланова Општинског већа.

Након што је начелник Општинске управе Александар Јевтовић представио Извештај о раду Општинске управе за 2016. годину,Општинско веће донело је Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Горњи Милановац за 2016.годину и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Општинско веће донело је Закључке о прихватању Извештаја о раду са финансијским извештајима за 2016. годину јавних предузећа и установа чији је општина оснивач и упутило их Скупштини општине на разматрање и усвајање. Такође, усвојен је Закључак о прихватању извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Горњи Милановац за 2016. годину.

Начелник Општинског штаба за ванредне ситуације Милорад Димитријевић представио је члановима Општинског већа Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац за 2016. годину, предлог плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац за 2017. годину и предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Горњи Милановац за 2017.годину. Сва три документа су једногласно усвојена.

Општинско веће донело је Закључак о утврђивању Предлога Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила у општини Горњи Милановац, за период 2017-2021.године и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.„Нацрт Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила у општини Горњи Милановац за период 2017-2021.годинe, стратешки је документ општине Горњи Милановац и заснован је на свеобухватној анализи ситуације који изражава дугорочно опредељење локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију избеглих, интерно расељених лица и повратника у локалну заједницу, као и развијања свести домицилног становништва о потребама, култури и обичајима миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила. Општи циљ Локалног акционог плана за период 2017-2021. године је побољшање социјално-материјалног положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији на територији општине Горњи Милановац, решавањем њихових стамбених потреба и подстицањем економског оснаживања, као и обезбеђивање предуслова за решавање проблема миграната јачањем капацитета локалне самоуправе и промовисањем толеранције према тражиоцима азила и мигрантима у потреби без утврђеног статуса“, истакла је начелница Одељења за друштвене делатности Сандра Раловић.

Већници су усвојили Закључак о утврђивању Предлога програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Горњи Милановац за 2017.годину.

Решењем Општинског већа образован је Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милаановац и утврђен начин његовог рада. „Задаци Савета су: да иницира и предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Горњи Милановац, да организује и подстиче активности на саобраћајном васпитању и образовању деце и грађана, да даје мишљење о предлозима одлука и других аката којим се унапређују питања од интереса за безбедност саобраћаја,да најмање два пута годишње разматра извештај надлежних органа о стању безбедности саобраћаја на територији општине Горњи Милановац и такав извештај доставља Општинском већу и Скупштини општине на разматрање и усвајање,да предлаже Општинском већу програм коришћења средстава из члана 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (30% од новчаних казни за саобраћајне прекршаје учињене на територији општине Горњи Милановац),да предлаже надлежном органу Општинске управе да утврди режим саобраћаја на општинским путевима и улицама ради израде пројеката техничког регулисања саобраћаја и да разматра пројекте техничког регулисања саобраћаја на општинским путевима и да даје предлог за давање сагласности надлежном органу Општинске управе“, рекао је начелник Општинске управе Александар Јевтовић. Чланови Савета су: директор Јавног предузећа за изградњу општине Божидар Вучетић (председник Савета),члан Општинског већа Марија Никетић (заменик председника Савета), члан Општинског већа Ђуро Ћук,начелник Одељења за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско правне послове Дејан Вељовић,председник Прекршајног суда у Горњем Милановцу Мила Лазаревић, представник МУП-а Срђан Богдановић и општински правобранилац општине Горњи Милановац Марија Филиповић.

Општинско веће донело је Решење о давању сагласности на Прву измену финансијског плана за 2017. годину – основно образовање, ОШ „Таковски устанак“ Таково и Закључак о утврђивању предлога решења о давању претходне сагласности ОШ „Арсеније Лома“ Рудник за давање у закуп, за време летњег распуста, отворених школских спортских терена и фискултурне сале за потребе Кошаркашког кампа “Каста“ и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Као 22. тачка дневног реда усвојено је Решење о образовању Радне групе са задатком за израду Нацрта Одлуке о месним заједницама на територији општине Горњи Милановац.„Ради усклађивања одлуке о образовању месних заједница са новим Статутом општине Горњи Милановац, који је донет у октобру прошле године, и са другим законским прописима који су се изменили од 2009.године до данас, неопходно је приступити изради нове Одлуке о образовању месних заједница“, истакао је председник општине Дејан Ковачевић.

Решењем Општинског већа образована је Радна група са задатком да изради Нацрт Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Горњи Милановац. „Правни основ за доношење Одлуке о јавним паркиралиштима на територији наше општине садржан је у одредбама нове Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац која је донета на седници Скупштине општине 27. децембра 2016.године, којом је предвиђено да управљање јавним паркиралиштима подразумева стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа као и да се комунална делатност управљања јавним паркиралиштима поверава Јавном предузећу за изградњу општине.С тим у вези Општинско веће треба да образује Радну групу чији би задатак био управо израда нацрта нове Одлуке о јавним паркиралиштима на терторији општине Горњи Милановац а имајући у виду да на територији општине Горњи Милановац има преко 10.000 регистрованих моторних возила и да су се стекли услови да се уреде општа и посебна паркиралишта“, рекао је председник општине образлажући овај предлог.

Општинско веће донело је Закључак о подржавању инвестиционог пројекта фирме „Папир принт“ д.о.о.„Одлуком о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Горњи Милановац 2012-2021.године утврђено је да је један од значајнијих приоритета општине Горњи Милановац између осталог и успостављање модела финансијске и институционалне подршке за развој предузетништва, малих и средњих преузећа која подразумева финансијску подршку програмима запошљавања.На основу става 1. овог Закључка општина Горњи Милановац подржава инвестиоциони пројекат фирме „Папир принт“ д.о.о из Горњег Милановца као пројекат од посебног значаја за општину Горњи Милановац којим се планира запошљавање до 100 нових лица и улагање компаније од 3,2 милиона евра у опрему, изградњу и реконструкцију пословних објеката“, истакао је председник општине.

Општинско веће донело је Закључак о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Горњи Милановац у 2017. години. Према речима начелнице Одељења за друштвене делатности, 3.5 милиона динара биће оглашено за заинтересоване медије.

Усвојене су две тачке дневног реда које се односе на пословање Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље.

Општинско веће донело је Решење о расподели средстава за суфинасирање пројеката заштите, очувања и управљања културног-историјским наслеђем, цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у 2017.години. Распоређена су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

Једногласно су усвојене следеће тачке дневног реда:

Разматрање Нацрта и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац за 2017.годину;

Разматрање предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана за 2017.годину Дома здравља.

Разматрање Записника Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа и напада паса луталица, од 10.01. и 10.03.2017.године;

Разматрање Предлога закључка о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Горњи Милановац за закључење поравнања или признање тужбеног захтева;

Разматрање Извештаја о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Горњи Милановац за 2016.годину;

Разматрање Предлога Закључка о покретању поступка отуђења два моторна путничка возила Општинске управе општине Горњи Милановац;

Разматрање Предлога допунског решења Општинског већа о расподели средстава за суфинансирање пројеката удружења из области културе из буџета општине Горњи Милановац у 2017. години;

Разматрање Предлога решења Општинског већа о расподели средстава за суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Горњи Милановац у 2017. години – остала удружења;

Разматрање предлога Решења о распореду средстава намењених за финансирање капиталних издатака;

Разматрање Предлога решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Previous Дан отворених врата

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I